مقاله متعادل سازي بار در شبک ههاي توزيع فشارضعيف توسط جابجايي مشترکين تکفاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله متعادل سازي بار در شبک ههاي توزيع فشارضعيف توسط جابجايي مشترکين تکفاز :

تعداد صفحات:14

چکیده:

عدم تعادل بار یکی مسائل مهم و رایج در شبکه های توزیع می باشد که به دلیل عدم توزیع مناسب بارها و مشترکین بین فازها به وجود می آید و پیامدهای مهمی از قبیل افزایش تلفات در شبکه ی توزیع را در پی دارد. در این مقاله ضمن معرفی و مرور معیارهای موجود, ضرایب عدم تعادل جدید ی معرفی شده است. سپس با بکارگیری یک روش بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم تجمع ذرات, برای توزیع مناسب مشترکین تکفاز بین فازها به منظور کاهش عدم تعادل ارائه شده است . شبیه سازی ها در یک سیستم نمونه انجام شده و انواع معیارهای مطرح با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج مطالعات عددی کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهد.

لینک کمکی