مقاله برآورد شاخص فرسايش کناري راسگن در رودخانه ها با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردي رودخانه خرسان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد شاخص فرسايش کناري راسگن در رودخانه ها با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردي رودخانه خرسان) :

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

حسن خماری پامساری – عضو گروه نظارت عالیه مهندسین مشاور سفیدرود گیلان, رشت, ایران
محمد حسین گریمی پاشاکی – دانشآموخته کارشناسی ارشد سازههای آبی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
آزاده کاویان فر – دانشگاه گیلان, رشت, ایران

چکیده:

رخداد سیلابهای متعدد در رودخانهها , یکی از مهمترین عوامل فرسایش کناری میباشد .. بررسی پروفیل سطح آب رودخانه یکی از اجزای سیستمهای مهندسی رودخانه میباشد که با استفاده از آن میتوان شرایط هیدرولیکی جریان را شبیهسازی و با بهرهگیری از نتایج حاصله اقدام به تدوین طرح حفاظت رودخانه, در مقابل فرسایش نمود. از جمله روشهای بررسی فرسایش ساحلی در رودخانه, استفاده از معیار راز جن و شاخص فرسایش پذیری کناره میباشد. در این روش, با توجه به مقدار پارامترهای گرادیان سرعت جریان و نسبت تنش برشی جدولی تهیه شده و مقدار عددی شاخص فرسایش پذیری کنارههای رودخانه در 6 سطح, از خیلی کم تا شدید, تعیین میگردد. در این تحقیق, هیدرولیک جریان در رودخانه خرسان, از سرشاخههای اصلی کارون, در محدوده ورودی به مخزن سد خرسان 3, با استفاده از مدل عددی HEC-RAS شبیه سازی و مقاطع عرضی و پارامترهای هیدرولیکی جریان از جمله سرعت و تنش برشی جریان و شاخص فرسایشپذیری کناره رودخانه محاسبه گردیده است.

لینک کمکی