مقاله اثر تنش شوري بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان گاياکول پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز (Calendula officinalis L.) وپرولين در گياه هميشه بهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تنش شوري بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان گاياکول پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز (Calendula officinalis L.) وپرولين در گياه هميشه بهار :

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

نسرین آقاسی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
هما محمود زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسین عباسپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدان برگ گیاه همیشه بهار به عنوان شاخصی از مقاومت به تنش شوری, تحقیقی در سال 1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ازاد مشهد بصورت آزمایشی با طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیبی از چهار سطح مختلف شوری ( 0و 50 و 75 و 100 میلی مولار ) واثر ان بر گیاه همیشه بهار بود. تأثیر تنش شوری بر میزان آنزیمهای آنتی اکسیدان برگ به صورت تغییرات معنی دار در مقدار آنزیم پلی فنل مشاهده شد. با بالا رفتن میزان شوری تا 100 میلی مولار بر میزان فعالیت انزیم پلی فنل اکسیداز افزوده شد .اما (PPO) اکسیداز ازاختلاف معنی داری برخوردار نبود . تنش شوری باعث (GPX) اثر تنش شوری بر میزان فعالیت انزیم گایاکول پر اکسیداز افزایش سطح پرولین آزاد برگها در مقایسه با شاهد شد. بالاترین میزان پرولین آزاد برگها در سطح تنش شوری 75 میلی مولار مشاهده گردید. با اندازه گیری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان نظیر آنزیم پلی فنل اکسیداز و انزیم گایاکول پر اکسیداز ونیز سطح پرولین آزاد برگها می توان پاسخ گیا هان به تنش های محیطی را ارزیابی نمود . این پارامترها میتواند به تشخیصدرست نقاط ضعف و قوت گیاهان در شرایط تنش و گزینش درست آنها برای استفاده در برنامه های اصلاحی کمکنماید.

لینک کمکی