مقاله مقايسه استهلاک انرژي جهت انتخاب سرريزهاي پلکاني مناسب در رژيم هاي زير بحراني با استفاده از مدل عددي Flow?3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه استهلاک انرژي جهت انتخاب سرريزهاي پلکاني مناسب در رژيم هاي زير بحراني با استفاده از مدل عددي Flow?3D :

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

سید محمد صادق جلال الدینی کرکی – کارشناس ارشد عمران سازه ای هیدرولیکی و کارشناس مهندسی آب مرکز تحقیقا
رضا جعفرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمد صادق رفیع وحید – کارشناس ارشد عمران سازه ای هیدرولیکی و کارشناس مهندسی آب مرکز تحقیقا
محمد رضا نعمایی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازهای هیدرولیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد

چکیده:

سرریزهای پلکانی از جمله ساز ههای هیدرولیکی مستهلک کننده انرژی جریان م یباشند. رژیم جریان عبوری این ساز هها با توجه به دبی ابعاد پله به سه صورت ریزشی, انتقالی و غیر ریزشی تبیین م یگردد. هیدرولیک جریان و در نتیجه مکانیزم استهلاک انرژی بسته به نوع رژیم جریان در سریز پلکانی متفاوت م یباشد. بنابراین تشخیص انواع جریان در سرریز پلکانی یکی از اهداف محققان است. در تحقیق ریزهای پلکانی با چهار نسبت مختل ای مربوط به مدل سر ه حاضر دو سری از داده (فرمول در متن اصلی مقاله) (h ارتفاع هر پله و L طول هر پله می باشد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. فرآیند شبیه سازی سه بعدی جریان روی سرریز پلکانی به صورت عددی توسط نرم افزار Flow3d v9.3 که مبتنی بر روش حجم محدود است ارائه شده است. همچنین برای مدل سازی آشفتگی از مدل (فرمول در متن اصلی مقاله) استاندارد استفاده شده, که انطباق نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی, نشان دهنده دقت بالای نرم افزار در شبیه سازی جریان عبوری از روی سرریز پلکانی دارد

لینک کمکی