مقاله نقش بازاريابي شهري درجذب سرمايه براي مديريت يکپارچه شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش بازاريابي شهري درجذب سرمايه براي مديريت يکپارچه شهري :

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات:21

نویسنده(ها):

امیرحسین شریعتی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و کارشناس اداره ممیزی مدیریت امور درآم
نادر آخوندی – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
مائده نجارزادگان – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی ابعاد بازاریابی شهری و تاثیر آن برمدیریت واحد شهری پرداخته و هدف نهایی آن شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل در این مقوله به منظور برنامه ریزی و مدیریت واحد شهری در شهرداری اصفهان است بازاریابی شهری به دنبال برآورده سازی نیازهای چهار دسته اصلی مشتریان درمواجهه با منابع رو به کاهش شهرداری می باشد این مشتریان عبارتندازک افراد مقیم و بازدیدکنندگان و سرمایه گذارانو شرکت ها اهداف بازاریابی شهری برای شهرداری ها عبارتنداز ارتباط با صنعت و تسهیلات اداری توسعه ظرفیت های درآمدی درسطح خرده فروشی جذب گردشگر ایجاد محلی برای میزبانی رویدادهای ورزشی فرهنگی و تفریحی بین المللی جذب ساکنان جدید و ; پس از بررسی ادبیات وسوابق موضوع درشهرهایمختلف دنیا مشخص گردید که بازاریابی شهری با ترفیع وجهه شهر متفاوت بوده و عوامل کلیدی موفقیت در بازاریابی شهری جهت رسیدن به توسعه پایدار در شهرداری ها عبارتند از: وجود گروه برنمه ریزی بازاریابی شهری, چشم انداز و تحلیل استراتژیک, ایجاد وجهه هویت شهری توسعه محلی, توافقات سیاسی, نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که پیش شرطهای لازم جهت موفقیت بازاریابی شهری در شهرداری ها عبارتنداز: قبول بکارگیری بازاریابی شهری ایجاد چشم انداز استراتژیک مشارکت بخش عمومی با خصوصی, ساختار ترفیعی خاص برای شهر تامین مالی جهت بازاریابی شهری, استفاده از تحلیل PEST-SWOT ایجاد وجه شهری انجام تحلیل داخلی و خارجی دربازار بخش بندی بازارهای خارجی ایجاد یک بسته ترفیعی بوسیله شهرداری و بیان دقیق اقدامات و سناریوهای جایگزین

لینک کمکی