مقاله ارزيابي تاثير روشهاي اسانسگيري و خشککردن گياه ادرنجبويه (Melissa officinalis L. ) بر ميزان اسانس آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تاثير روشهاي اسانسگيري و خشککردن گياه ادرنجبويه (Melissa officinalis L. ) بر ميزان اسانس آن :

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

فرزانه بهادری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان.
مرتضی پیچکا – دانشآموخته کارشناسی تولید و بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر, مرکز
الهام مرتضی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

چکیده:

گیاه بادرنجبویه به دلیل خواص درمانی در بسیاری از نواحی گرم دنیا کاشته میشود. بنابراین به دلیل اهمیت این گیاه, این تحقیق به منظور ارزیابی روشهای خشککردن و اسانسگیری گیاه بادرنجبویه بر میزان اسانس آن در مرکز آموزش علمی, کاربردی جهاد RA1R) شامل نوع دستگاه A کشاورزی سمنان انجام شد. طرح مورد استفاده, فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار بود که فاکتور آفتاب) بود. بدینمنظور, سرشاخههای گیاه RB3R آون و RB2R , سایه RB1R ) شامل نوع خشککردن B کیزر) و فاکتور RA2R کلونجر و بادرنجبویه در مرحله گلدهی از منطقه بلده از توابع نور جمعآوری گردید و پس از خشککردن در سایه, آفتاب و آون و با 2 روش تقطیر با آب (کلونجر) و آب و بخار (کیزر), اسانسگیری شدند. نتایج نشان داد که تاثیر نوع دستگاه استخراج اسانس و روشهای خشک کردن اندام گیاه, بر مقدار اسانس استخراجشده, در سطح یک درصد معنیدار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقدار اسانس استخراجشده با استفاده از دستگاه کلونجر و کمترین مقدار آن با دستگاه استخراج اسانس کیزر بود همچنین بالاترین 7 درصد) حاصل شد. بنابراین / 14 درصد) و آون ( 66 / 18 درصد), آفتاب ( 17 / مقدار اسانس به ترتیب با روش خشککردن در سایه ( 5 بالاترین بازده اسانس با روش تقطیر با آب (کلونجر) و خشککردن در سایه و پایینترین بازده به روش تقطیر با آب و بخار (کیزر) و خشککردن در آفتاب حاصل شد.

لینک کمکی