مقاله شبيه سازي عددي و تعيين الگوي جريان درون درياي خزر با توجه به اثر وزشباد غالب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شبيه سازي عددي و تعيين الگوي جريان درون درياي خزر با توجه به اثر وزشباد غالب :

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محمد ذونعمتکرمانی – استادیار,بخشمهندسی آب, دانشگاه شهید باهنر, کرمان, ایران

چکیده:

دریای خزر به عنوان بزرگترین محیط محصور آبی جهان شناخته می شود. از آنجا که کشور ما با بخش جنوبی این دریا هم مرز است, لذا شناخت و آگاهی از رفتار جریان درون دریا می تواند تاثیر به سزایی در اعمال مدیریت ها و تصمیم گیریهای مرتبط با امور دریای خزر داشته باشد. مقاله حاضر به بررسی رفتار جریان درون دریای خزر می پردازد. برای این منظور الگوی جریان ناشی از وزش باد غالب بر روی دریا به همراه اثر جریان ورودی رودخانه و اثر کوریولیس با به کارگیری مدل عددی مورد بررسی قرار می گیرد. معادلات حاکم بر پدیده, معادلات دو بعدی میانگین گیری شده در عمق می باشند. این معادلات شامل دو معادله مومنتم در صفحه افق و یکمعادله پیوستگی است. در حل معادلات مومنتم اثرات زبری کف و تنشهای ناشی از آشفتگی در نظر گرفته شده است. حل معادلات با استفاده از روش احجام محدود بر روی شبکه بی ساختار مثلثی صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدلسازی نشان می دهند که الگوی عمومی جریان درون دریای خزر تحت اثر وزش باد غالب پاد ساعتگرد می باشد. با این حال, وجود یکناحیه بازچرخانی ساعتگرد در نزدیکی سواحل مرزی ایران خودنمایی می کند.

لینک کمکی