مقاله طراحي لرزه اي سد بتني غلتکي چشمه عاشق با در نظرگرفتن اندرکنش سد و مخزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي لرزه اي سد بتني غلتکي چشمه عاشق با در نظرگرفتن اندرکنش سد و مخزن :

تعداد صفحات:13

چکیده:

نتایج تحلیل تنش و ارزیابی ایمنی لرز های سد بتنی غلتکی چشم هعاشق با در نظرگرفتن اندرکنش سد و مخزن در این مقاله مورد بحث قرار م یگیرد. در ابتدا مبانی تئوریک آنالیز دینامیکی و همچنین نحوه بارگذاری در تحلی لها مختصراً ارائه م یشود.سپس بلندترین مقاطع سرریز و غیرسرریز برای انجام تحلی لها که توسط برنامهANSYS انجام شده است معرفی م یگردند. در ادامه پاسخ دینامیکی سد مذکور مورد ارزیابی قرار م یگیرد. لازم به ذکر است که در این تحلی لها مقادیر پوش حداکثر تن شهای کششی و حداقل تن شهای فشاری که در طی زلزله ایجاد م یشوند مبنای مقایسه با تن شهای مجاز است. تن شها به تفکیک بتن رویه معمولی و بتن هسته غلتکی مورد تجزیه و تحلیل قرار م یگیرند. تحلی لهای دینامیکی در دو سطح زلزله MCE و DBE صورت گرفته است. نهایتاً مقاومت فشاری پیشنهادی برای بتن معمولی برای بخش عمد های از بدنه سد 25 مگاپاسکال و برای بخش غلتکی 12 مگاپاسکال مورد تائید قرار گرفت. لکن در بخ شهایی از بدنه سد بخصوص نزدیک ناحیه تغییرشیب بالادستسد افزایش مقاومت به 28 مگاپاسکال قابل توصیه است.

لینک کمکی