مقاله تاثيراستقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي بر شاخص حوادث (شدت حادثه، تکرار حادثه، شدت تکرار حادثه)(مطالعه موردي سد گتوند عليا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثيراستقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي بر شاخص حوادث (شدت حادثه, تکرار حادثه, شدت تکرار حادثه)(مطالعه موردي سد گتوند عليا) :

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

بابک عزیزی نیگجه – مسئول ایمنی و آتش نشانی , شرکت مهندسی سپاسد , کارگاه سد گتوند علیا

چکیده:

امروزه ه مزمان با رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی , اکثر سازما نها به نقش سیستم در هدایت یکپارچگی فعالی تها وفرآیندهای کاری پی برد هاند و به دلیل اهمیت کنترل ریس کهای غیر قابل قبول و خطرات موجود در محیط کار به دنبال دس تیابی به سیست مهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرف های1 هستند این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی در شرکت مهندسی سپاسد سد گتوند علیا در سال 1389 انجام شد که در آن تاثیر استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرف های بر شاخ صهای حوادث ( تکرار حادثه 2 , شدت حادثه 3 و شدت تکرار حادثه 4 ) مورد بررسی قرار گرفت روش کار به این صورت بود که ابتدا شاخ صهای حوادث در سا لهای قبل از استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرف های در سا له ای 87 و 88 تهیه , سپس جهت هریک از شاخ صهای به تفکیک ما ههای سال چارت کنترل رسم شد و نرخ تغییرات شاخ صه ای ح وادث در سالی که فعالی تهای استقرار این سیستم در حال اجرا بود مورد استفاده قرار گرفت نت ایج حاصله از روش چارت کنترلنشا ندهنده این بود که استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرف های و اجرای الزامات آن توانسته است در کنترل تک رار و شدت حوادث اثر بخش باشد ب هگون های که روند کاهشی در میزان شاخ صهای حوادث نسبت به زمان یکه این سیستم در سازمان به اجرا در نیامده بود مشاهده م یشود.

لینک کمکی