مقاله تحليل پايداري ديناميکي تکيه گاه راست سد گتوند عليا در برابر زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل پايداري ديناميکي تکيه گاه راست سد گتوند عليا در برابر زلزله :

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

محسن شریفی بروجردی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس, تهران
داوود صالحی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس, تهران
موسی حضرتی آقچای – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس, تهران
داریوش محجوب – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

در این مقاله پایداری دینامیکی تکیه گاه راست سد گتوند علیا با استفاده از روش عددی المان مجزا مطالعه م یشود. به لحاظ زمین شناسی, تکیه گاه راست سد از کنگلومرای بختیاری تشکیل شده که در اثر فعالی تهای تکتونیکی منطقه به صورت دست خورده در آمده است. وجود یک لایه نسبتاً افقی از جنس گل سنگ با مقاومت برشی پایین در زیر توده دست خورده, نگران یهایی را از بابت ناپایداری تکی هگاه و متعاقب آن ترک خوردن دیوار آببند بتنی و بدنه سد در شرایط وقوع زلزله به همراه داشت. نتایج آنالیزهای دینامیکی عددی مختلف با برنامه المان مجزای UDEC نشان م یدهد که وقوع گسیختگی و لغزش کلی در تکی هگاه راست سد طی بارگذار یهای لرز های منتفی است. با این حال جابجایی پسماند توده بر روی لایه گل سنگ به عنوان مهم ترین عامل در ارزیابی پایداری تکی هگاه و سیستم آ ببند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج آنالیزهای عددی برای زلزلهMCE میزان لغزشی در بازه 20 تا 60 سانتیمتر پیش بینی شده است که سبب بروز ترک در بتن دیوار آببند م یشود. بررسی راهکارهای مختلف از جمله حفاری یا خاکریزی نشان م یدهد که هیچ یک قادر به حذف جابجای یهای برشی در سطح تماس لایه گل سنگ با توده دست خورده نیستند. لذا طرح نهایی بر پایه کنترل نشت از بدنه با نصب لای ههای ژئوممبرین در دیوار آب بند و تقویت سیستم زهکش پایین دست ارائه شده است

لینک کمکی