مقاله ارزيابي تاثير سد خاکي لاور فين بر کميت آب هاي زير زميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تاثير سد خاکي لاور فين بر کميت آب هاي زير زميني :

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

سعید چوپانی – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزکان
حسین حسینی پور – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزکان
محمود دمی زاده – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزکان
حسین رستگار – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزکان

چکیده:

به طور کلی نگهداری و بهره برداری از آبهای سطححی در مناطق خشک با روشهای مختلف از قبیل طرحهای آبخوانداریا احداث سدها و بندها و ; صورت می پذیرد که بی شک برکمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی تاثیر گذار بوده و در توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی منطقه طرح مفید میباشد سد خاکی لاور فین بخاطر موقعیت خاص و رها سازی کنترل شده آب پس از جمع آوری در مخزن سدبی شک برکمیت منابع آب زیرزمینی تاثیر گذار بوده و در توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی منطقه طرح مفید می با شد بررسی اثر گذاری به منظور ارایه راهکارهای مناسب اجرایی و مدیریتی این قبیل طرحها در منطقه ضروری بوده و می تواند ما را در راه رسیدن به این اهداف کمب نماید در بررسی تا ثیر سد خاکی لاور فین برمنابع اب زیرزمینی ابتدا موقعیت سدخاکی احداث شده و وضعیتهیدروژئولوژیکی آبخوان پایین دست با استفاده از نقشه های موجود همراه با بازدیدهای صحرایی مشخص گردید.سفره آب زیرزمینی دشت لاور یک سفره غیرمحصور آزاد می باشد شبکه پایش انتخاب شده جهت بررسی تغییرات کمی تعداد 6 حلقه چاه پیزومتری است که توسط شرکت آب منطقه ای دردشت لاور حفاری گردیده است و سطح تراز آب زیرزمینی به صورت ماهیانه در این چاه ها از سال 1371 تا بحال ثبت شده است.

لینک کمکی