مقاله بهينه سازي مديريت منابع انساني در سازمان هاي پروژه محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهينه سازي مديريت منابع انساني در سازمان هاي پروژه محور :

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محمود گلابچی – استاد دانشکده معماری, دانشگاه تهران, تهران
محمدرضا بمانیان – استاد دانشکده معماری, دانشگاه تربیت مدرس, تهران.
منا فروزانفر – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساخت

چکیده:

این مقاله یک پژوهش عملی در مورد بهین هسازی مدیریت منابع انسانی به طور عمده در سازما نهای پروژ همحو ر است. هدف از این پژوهش, مطالعه سیستماتیک و بررسی چگونگی بهین هسازی بهر هوری و اثربخشی عملکرد منابع انسانی به عنوان یک مسئله مه م اس ت. به منظور دستیابی به این هدف, از دو روش تحلیلی و آماری استفاده شده است: در رویکرد تحلیلی, برخی از مشکلات و الزامات بهبود منابع انسانی, بررسی و برخی از توصی هها و پیشنهادات اعلام شده است. در رویکرد آماری, نظ رسنجی انجام شده است, ابتدا پرسشنام های با دقت و با استفاده از نتایج رویکرد تحلیلی طراحی شده و پس از آن پرسشنام هها در میان افراد تشکی لدهنده جامعه آماری توزیع شد. پاس خها و داد هها دریافت شده و سازما ندهی شدند و تجزیه و تحلیل آماری بر روی نتایج انجام گرفته و در نهایت نتایج به دست آمده مورد بحث قرار گرفتند. اخیرا با توجه به پیچیدگی رو به رشد پروژ هها و مگا پروژ هها در انواع مختلف ساختارهای سازمانی, مدیریت منابع انسانی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه, تلا شهای بسیار و تحقیقات ارزشمندی انجام شده و پروژ ههای تحقیقاتی فراوانی در حال انجام است. بهین هسازی مدیریت منابع انسانی, در سازما نهای پروژ همحو ر از دو جنبه علمی و صنعتی, بسیار سودمند است. سازما نهای پروژ همحو ر به طور متفاوتی نسبت به سازما نهای کلاسیک عم ل م یکنند, چرا که آ نها ساختار سازمانی خود را در قالبپروژ هها اتخا ذ م یکنند, به همین دلیل, رویکرد مدیریت منابع انسانی باید متناسب با این ساختار منحصر به فرد باشد. به علت تأثیر رو شهای مدیریت منابع انسانی بر کارمندان, روابط کاری, میزان اثربخشی و محیط کاری در سازما نهای پروژ همحو ر, بسیار حائز اهمیت که هم مدیران منابع انسانی و هم مدیران پروژ هها, شیو هها و فرایندهای خاصی را در زمینه مدیریت منابع انسانی اتخاذ کنند.

لینک کمکی