مقاله اثرخشک کردن انجمادي اسمزي ( Osmotic dehydrofreezing) بر رنگ وکيفيت بافت توت فرنگي به روش پردازش تصوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرخشک کردن انجمادي اسمزي ( Osmotic dehydrofreezing) بر رنگ وکيفيت بافت توت فرنگي به روش پردازش تصوير :

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

مهدی قیافه داوودی – گروه صنایع غذایی ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
ریحانه احمدزاده قویدل – استادیار ,عضو هیت علمی گروه صنایع غذایی ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد قو
مریم عاملی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان ,قوچان ,ایران
وجیهه نوری گلخندان – عضوباشگاه پژوهشگران جوان ,قوچان ,ایران

چکیده:

رنگ و ظاهر ماده غذایی اولین پارامتر در تشخیصکیفیت ظاهری و بازارپسندی محصول می باشد که توجه مصرف کننده را به خود جلب می کند.در این پژوهش برای حفظ رنگ توت فرنگی از روش دهیدرو فروزن که ترکیبی از دو روش خشک کردن و فریزکردن است استفاده می شود . اثر محلول اسمزی در سه سطح ساکارز40و30و20درصدبراساس وزن میوه ) و اسید اسکوربیک , سیتریک و ترکیبی از این دو اسید در سطح 0/01 درصد براساس وزن میوه بر ویژگی های کیفی و کمی توت فرنگی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون های کیفی در سه بازه زمانی 15و30و45روز انجام شد و پس از انجام مراحل آزمایش با تیمار های اعمال شده درتوت فرنگی تازه,نیمه خشک و منجمد به منظور آنالیز رنگ و تعیین میزان بافت به روش پردازش تصویر ,از سطح و گوشت میوه به وسیله اسکنر تصویربرداری شد, سپس به کمک نرم افزارimage j نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. براساس نتایج بدست آمده میزان بافت در نمونه ی حاوی 30 درصد ساکارز و0/01درصد اسید آسکوربیک در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بوده که صحت این نتایج از روی آزمون بافت سنجی در همین پژوهش مورد تائید است .همچنین آنالیز رنگ حاکی از آن است که تیمار حاوی 30 درصد ساکارز و 0/01درصد اسید اسکوربیک, نسبت به سایر تیمارها بهترین می باشد

لینک کمکی