مقاله اثر جايگزيني سطوح مختلف دانه سوياي فراوري شده با کنجاله سويا بر نرخ رشد ويژه، نرخ وزن نسبي و متوسط رشد روزانه در بره هاي پرواري نژاد زل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر جايگزيني سطوح مختلف دانه سوياي فراوري شده با کنجاله سويا بر نرخ رشد ويژه, نرخ وزن نسبي و متوسط رشد روزانه در بره هاي پرواري نژاد زل :

تعداد صفحات:5

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف سویای فراوری شده با کنجاله سویا در جیره بره های پرواری بر درصدمتوسط رشدروزانه(%ADG), درصدنرخ وزن نسبی(%RGR) و درصدنرخ رشد ویژه(%SGR) صورت پذیرفت. در این مطالعه از 20 راس بره پرواری نژاد زل در طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار با میانگین سنی 3 ماه و میانگین وزنی 4/19 استفاده گردید. این طرح در زمستان 1389 و در ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی گرگان (فاضل آباد) برای مدت 14 هفته (شامل 2 هفته عادت پذیری و 12 هفته پرواربندی) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه با 8% کنجاله سویا بود که در تیمار 2, 3 و 4 کنجاله سویا بترتیب با 33, 66 و 100 درصد سویای فراوری شده (فول فت سویا) جایگزین شده بود. بره ها هر 2 هفته یکبار وزنکشی شدند. آنالیز داده ها نشان داد که میانگین درصدمتوسط رشدروزانه تیمارهای 1, 2, 3 و 4 بترتیب 21/9, 83/10, 12/13 و 83/13 درصد و میانگین درصدنرخ وزن نسبی نیز بترتیب 17/0, 20/0, 23/0 و 24/0 درصد و این میانگین برای درصدنرخ رشد ویژه بترتیب 40/0, 47/0, 54/0 و 55/0 درصد می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری در همه تیمارهای آزمایشی و برای همه پارامترهای مورد ارزیابی وجود دارد و بهترین عملکرد در تیمار 4 مشاهده شد (05/0>P). در براورد %ADG همه تیمارها با هم تفاوت معنی داری داشتند و در براورد %RGR و %SGR نیز تیمارهای 1 و 2 با همه تیمارها تفاوت معنی دار داشت و تیمار 3 و 4 باهم تفاوت معنی دار نداشتند اما با بقیه تیمارها این تفاوت وجود داشت (05/0>P

لینک کمکی