مقاله اثر دورکنندگي عصاره‌ي گياه سير روي حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum Herbst. (Col: Tenebrionidae) در شرايط آزمايشگاهي.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر دورکنندگي عصاره‌ي گياه سير روي حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum Herbst. (Col: Tenebrionidae) در شرايط آزمايشگاهي. :

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات:4

نویسنده(ها):

مرضیه مبکی – بخش حشره شناسی, گروه گیاهپزشکی, دانشکده ی کشاورزی, دانشگاه ارومیه, ا
سیدعلی صفوی –
محمدحسن صفرعلیزاده –

چکیده:

با توجه به خسارت بالای آفات انباری و اثر سو سموم شیمیایی, استفاده از ترکیبها و اسانسهای گیاهی بهترین وسیله برای کنترل آفات انباری محسوب می‌شوند. شپشه آرد یکی از آفات مهم محصولات انباری, به خصوص آرد است که باعث خسارت اقتصادی بر کمیت و کیفیت آرد می‌شود. از آنجا که استفاده از دورکننده‌ها می‌تواند یکی از روشهای نوین در کنترل آفات انباری به حساب آید, در این تحقیق قدرت دورکنندگی عصاره سیر در شرایط اتاق رشد در دمای 1±27 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی5±65 درصد در تاریکی روی حشرات کامل شپشه آرد مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام آزمایش هر کاغذ صافی به دو نیمه مساوی تقسیم شده و هر نیمه به طور جداگانه با غلظت‌های 62/0, 86/0, 16/1, 57/1 و 13/2 میکرولیتر بر سانتی‌متر مربع آغشته شد نیمه دیگر به عنوان شاهد فقط با حلال استون آغشته گردید سپس دو نیمه کاغذصافی توسط چسب نواری به هم متصل شده و درظروف پتری‌ (قطر 9 سانتی‌متر ) قرار گرفتند در هرظرف پتری 20 حشره کامل را در وسط کاغذصافی قرار داده و تعداد حشرا موجود روی هر نیمه, هر یک ساعت تا پنج ساعت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که درصد دورکنندگی در غلظت‌های مختلف با هم اختلاف معنی‌دار داشته و با افزایش غلظت, اثر دورکنندگی عصاره افزایش یافته. این تحقیق در بهار سال 90 در دانشکده کشاورزی ارومیه انجام گرفته است.

لینک کمکی