مقاله بررسي معماري منظر ورودي شهر ايراني نمونه موردي شهر تاريخي شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي معماري منظر ورودي شهر ايراني نمونه موردي شهر تاريخي شيراز :

محل انتشار: همایش ملی سازه, راه, معماری

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

سروین الهی – کارشناس معماری دانشگاه تهران

چکیده:

نخستین تصویر ذهنی فرد از شهر درمنظر ورودی آن شکل می گیرد لذا بایستی معرف هویت و ارزشهای نهفته آن شهرباشد از آنجا که ادراکات عینی حاصل از نشانه های کالبدی موجود در ورودی امکان ادراکات بی واسطه را فراهم م ینماید توجه به چگونگی تبلور هویت شهری در عینیت منظر امری ضروری به نظر می رسد مفهوم هویت درتداوم تاریخی و پیوستگی آن نهفته است انسان سنتی با رویکرد آیینی ـ اسلامی سعی درحفظ هویت اسلامی و ایجاد اتصال با عالم برتر داشته به گونه ای که این ذهنیت علاوه برمحصولات فرهنگی در واقعیت های عینی نیز متبلور گشته است. دراین نوشتار نخست از طریق پژوهش اکتشافی به بررسی مباحث نظری مرتبط و تبیین اهمیت ورودی درمنظر شهر و نقش آن درآشکارسازی هویت پرداخته می شود درادامه به منظور درک بهتر مساله دروازه قران شیراز به عنوان نماد هویت شهری ایرانی اسلامی مورد بررسی واقع شده و نتایج حاصل از این نقد و بررسی درچهارچوب راه کارهای پیشنهادی جهت ارتقا هویت در شهرهای ایرانی اسلامی ارایه می گردد مطالعات نشان میدهد که در نظر داشتن هویت ایرانی اسلامی درمنظر ورودی شهر موجب ارتقا کیفیت منظر و ادراکات حسی از کلیت شهر به مثابه یک حیثیت واحد و تداوم هویت تاریخی آن می گردد

لینک کمکی