مقاله بررسي اثر پودر،عصاره و اسانس گياه آويشن بر کپک آسپرژيلوس نايجر و مخمر ژئوتريکوم کانديدوم در ماست و افزايش ماندگاري آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر پودر,عصاره و اسانس گياه آويشن بر کپک آسپرژيلوس نايجر و مخمر ژئوتريکوم کانديدوم در ماست و افزايش ماندگاري آن :

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

علی امینی بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
آرش کوچکی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مطالعه اثر پودر عصاره و اسانس گیاه آویشن درغلظت های 0و05و1 درصد دربرابر 106cfu/gr کپک آسپرژیلوس نایجر و مخمر ژئوتریکوم کاندیدوم و باکتریهای آغاز گر درماست به مدت 14 روز نگهداری در دمای 4 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرارگرفت و طی این مدت از لحاظ میکروبیولوژیکی شیمیایی و ارگانولپتیکی مورد بررسی قرارگرفت بررسی نتایج نشان داد که پودرآویشن فقط درسطح 1 درصد اثر ممانعت کنندگی داشته و اسانس آویشن درسطح 1 درصد بهترین بازدارندگی را درمقابل کپک آسپرژیلوس نایجر و مخمر ژئوتریکوم کاندیدوم دارا می باشد با بررسی نتایج میکروبی بدست آمده و ارزیابی حسی نمونه ها بهترین اثر بازدارندگی در مقابل آسپرژیلوس نایجر و ژئوتریکومکاندیدوم مربوط به اسانس 05 درصدآویشن می باشد اثر این افزودنیها برروی باکتریهای آغاز گر در ماست نشان داد که به جز درغلظت 1 درصد اسانس اویشن دربقیه غلظت های پودرعصاره و اسانس اثر ممانعت کنندگی برروی باکتریهای آغاز گر مشاهده نشد.

لینک کمکی