مقاله مديريت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله مديريت دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مديريت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مديريت

مقدمه        
تعریف مدیریت     
نظریه نقش های مدیریتی      
خلاقیت مدیران    
چه کسی خلاقیت و نو آوری می کند     
مدیریت موفق و مؤثر    
چگونه می توان مدیر موفق و مؤثری بود    
برنامه ریزی  
تعریف برنامه ریزی   
فلسفه و ضرورت برنامه ریزی    
سازماندهی    
تعریف سازماندهی   
انواع مختلف سازماندهی    
تعریف سازمان رسمی    
تعریف سازمان غیر رسمی    
وظایف مدیریت     
روند تکامل مدیریت     
رویکردهای کلاسیک  
اصل مدیریتی فایول بدین شرح اند    
رویکردهای نوین    
مدیریت کنترل کیفیت جامع    
تعریف گروهها ی کنترل کیفیت    
کیفیت   
اصل چهارده گانه دمینگ    
جوزف جوران    
فیلیپ کرازبی     
نظریه اسلام در مدیریت منابع انسانی     
اهتمام به مدیریت انسانی    
مدیریت مبتنی بر رشد از دیدگاه قرآن    
مدیریت رحمانی یا رحیمانه    
نظام مدیریتی خداوند    
پردازش مدیریت رحمانی    
ویژگیهای قواعد اداری مدیریت رحمانی    
منابع     

مقدمه

ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل

تعریف مدیریت

مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد

واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. (به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .)

نظریه نقشهای مدیریتی

جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . آدیزس (adizes ) با مطالعه مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش ( مدیر تولید ـ اجرای ـ ابداعی و ترکیبی ) را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک سیستم اجتماعی ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی,صنعتی یا اداری یک سیستم اجتماعی است و بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته زیادی هستند . که شامل خرده سیستم های انسانی , اجتماعی , اداری , ساختاری , اطلاعاتی , تصمیم گیری و تکنولوژی اقتصادی است . ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری باید تکنسینی عالی , رئیس ,مبتکر و نیز ترکیب کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم است که در پایین ان عالی ,در وسط میانی , در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ,این مدیران سرشان بسیارشلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت در رفت وامد باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی تفصیلی کوتاه مدت طرح ریزی کنند

مدیران میانی؛ انها به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش میدهند کارشان مدیریت بر سرپرستا ن است و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند بیشتر وقتها به تحلیل دادهها ,اماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری تبدیل تصمیمهای مدیریت عالی به پروژههای معیین برای سرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است . مدیریت عالی ؛ مدیری که در نقشهای عملیاتی و میانی موفق بوده و عملکرد کلی واحدهای عمده را ارزیابی می کنند و درباره موضوعات و مسائل کلی با مدیران سطح پایین به تبادل نظر می نشینند و بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان واندک زمانی را با افراد زیردست می گذرانند

هرمدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانایهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید تداوم حیات سازمانها به باسازی انها بستگی دارد؛ باسازی سازمانها از طریق هماهنگ کردن اهداف یاـ وضعیت روز و اصلاح و بهبود روشهای حصول این اهداف انجام می شود

ماکسیم گورکی می گوید :اگر کار تفریح باشد زندگی لذتبخش است و اگر وظیفه باشد زندگی بردگی است

خلاقیت مدیران

هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود

چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟

هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد

مدیریت موفق و مؤثر

مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . ( ویلیام جمیز) با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد , به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی , تقریباً با میزان کاری در حدود20الی 30 درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان, انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با 80 الی 90 درصد توانای خود, کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ , کسر حقوق و ;. فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند 80الی 90درصد توانای های افراد را به کار گیرد

چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟

برای موفق و مؤثر بودن , توانای های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی , انسانی ادراکی , طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق , نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق , ارتقا و ;) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی دیگر از موفقیت , رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر بر اساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد

برنامه ریزی

هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد, آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری , مورد توجه قرار داد و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمان ها پیچیده گشته اند , که بدون برنامه ریزی های دقیق نمی توانند به حیات خود تداوم بخشند

تعریف برنامه ریزی

برای دست یافتن به هدف مورد نظر , باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار, تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد.( برنامه ریزی شالود مدیریت را تشکیل می دهد )

فلسف و ضرورت برنامه ریزی

فلسفبرنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه , تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد , بخش انفلاک ناپذیر مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند , بنابراین ضرورت برنامه ریزی , برای رسیدن به جز ئیترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است . نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است .( هم نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند)

سازماندهی

انسان ذاتاً کنجکاو است با حواس پنجگان خود به جستجو در دنیای اطرافش پرذاخته تلاش می کند تا مشاهداتش را در قالب های منسجم نظم بخشد . انسان امروزی نه تنها نیمی از روزش را به همکاری در تلاش های گروهی می گذراند بلکه نیم دیگر را به تماشای تلویزیون , خواندن روزنامه و کتاب یا به مجامع عمومی برای سرگرمی سپری می کنند که همگی حاصل تلاش گروهی انسانها در واحدهای سازمانی است . نظریه پردازان سازمان از حوزه های گوناگون نظیر : مدیریت , روانشناسی , جامعه شناسی , علوم سیاسی, اقتصاد, مردم شناسی, مهندسی , مدیریت بیمارستانی و ; پدید آمده اند و هر یک چیزی براین موضوع افزوده اند

تعریف سازماندهی

سازماندهی , فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان , به منظور کسب اهداف صورت می گیرد

انواع مختلف سازماندهی

روش های بسیار متفاوتی برای دسته بندی سازمان ها هست ؛ سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی سازمان رسمی وغیر رسمی :سازمان رسمی را مسؤلین به طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می کنند و در آن تعداد مشاغل , حدود وظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می شود . ساختارهای رسمی در واقع تخیلی هستند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی عمل نمی کند ؛ اما سازمان های غیررسمی بیانگر حالت واقعی است, یعنی چگونگی عمل سازمان را به طور واقعی نشان می دهد . بعد از انکه ساختار رسمی ایجاد می شود , سازمان غیر به طور طبعیی در چارچوب آن پدیدار میگردد؛ سازمان غیر رسمی حاصل تعامل اجتماعی مداوم است و ساختار رسمی تعدیل , تحکیم یا گسترش می دهد

تعریف سازمان رسمی

در سازمان رسمی , مدیر روابط سازمانی را به طور مکتوب و به کمک نمودار با دقت هر چه بیشتر برای کارکنان تشریح می کند . تغیرات بعدی در صورت لزوم می تواند به طور رسمی یا غیر رسمی انجام شود

تعریف سازمان غیر رسمی

دراین سازمان , مدیر روابط سازمانی را به طور شفاهی برای کارکنان توضیح می دهد و این روابط را بر حسب نیاز تغییر می دهد

برنامه ریزی فرایندی است که به موجب آن شما آینده خود را دائماً می سازید ( روجرفریتز)

وظایف مدیریت‏

مدیریت منابع انسانی, از مدیریت اموری بحث می‏کند که به انسان منتهی می‏شود؛ مانند گزینش فرد, آموزش, حقوق و دست‏مزد, پاداش و تنبیه او؛ اما در مبحث وظایف مدیریت, مستقیماً از انسان بحث نمی‏شود, بلکه از اموری بحث می‏شود که وظیفه مدیر است؛ مانند برنامه‏ریزی و کنترل برنامه‏ها, سازماندهی و بودجه بندی

البته بخش سومی نیز از مباحث مدیریت, تحت عنوان (رفتار سازمانی) مطرح است که موضوعاتی هم‏چون انگیزش, رهبری و قدرت در آن مطرح می‏شود؛ ولی این تحقیق به همان دو بخش اکتفا می‏کند؛ زیرا آن دو را برای ایفای حق, کافی می‏داند

- وظایف مدیریت چیست؟

مقدمه: مکاتب مدیریت, شامل دوران‏های زیر می‏شود

الف. دوران قبل از مدیریت علمی‏

ب. دوران مدیریت‏های کلاسیک‏

ج. مکتب روابط انسانی‏

د. ترکیبی از ب و ج

 دانش مدیریت و فن اداره, مانند هر اندیشه دیگر, در حال تطور و تکامل است. در دوران پیش از مدیریت‏های علمی, مدیریت‏ها به شکل فطری و بدون فرمول‏های مدون و مبین بود؛ مانند واحدهای تجاری در زمان چینیان و رومیان که دارای یک نوع بینش مدیریتی ساده بودند. با ظهور فردریک تیلور, دوران مدیریت علمی آغاز شد,(5) که به پدر مدیریت علمی معروف شد و در اوایل قرن حاضر, نوشته‏هایش در باره نظریه مدیریت, خوانندگان بسیار داشت. مبنای مدیریت وی بر اساس فناوری بود. به گمان وی بهترین راه افزایش بازده, بهبود فنون و روش هایی بود که کارگران به کار می‏برند. او افراد را ابزار می‏دانست و در طرح او بیش‏تر به نیازهای سازمانی توجه می‏شد, نه به نیازهای افراد

بعدها التون مایو ظهور کرد و نهضت (روابط انسانی) را در فاصله سال‏های  1920  تا  1930  میلادی مطرح و جانشین آرای تیلور کرد. او و پیروانش می‏گفتند که غیر از این‏که باید

بهترین روش‏های فناوری را برای افزایش بازده مورد توجه قرار داد, باید به روحیات و امور انسانی نیز توجه کرد. آنان ادعا می‏کردند که روابط انسانی بر روابط فناوری و کاری ترجیح دارد و این را از آزمایش‏های معروف به (هاتورن) به دست آورده بودند

پیش از التون مایو و پس از فردریک تیلور, دوران مکاتب نظری مدیریت بود که حدود پنجاه سال به درازا کشید و بوروکراسی وبر و اصول‏گرایی فایول, شاخص‏ترین آن‏ها است. برخی تکنوکراسی فردریک تیلور را از زمره این مکاتب شمرده‏اند

ولی به نظر می‏آید که نظریات مدیریت, بسیار بیش‏تر و نامنظم‏تر از این باشد, به گونه‏ای که به نظر بعضی از صاحب‏نظران علم مدیریت, جنگلی از نظریه‏ها است و به نظر بعضی, از علوم ناموفق است. حال چگونه می‏توان در این جنگل نظریه و علم ناموفق, به اصولی ثابت دست یافت که مورد اتفاق باشد تا بتوانیم از آن‏ها به عنوان اصل موضوعی استفاده کنیم؟ باید گفت که رهبر اصول‏گرایان, که کارش تأسیس اصل در علم مدیریت و سازمان است و اصول او در این علم, معروف است و او را پدر اصول‏گرایان این علم می‏دانند, یعنی هنری فایول می‏گوید که من دراطلاق کلمه (اصل )تردید دارم و این اصول, راهنمای عمل است, نه قانون. او می‏افزاید که اصول مدیریت, بیش‏تر از قوانین طبیعی, در معرض تغییر و تبدل قرار دارند و تا زمانی قابل پیروی هستند که بر اساس منطقی صحیح و قابل توجیه, از آن روی گردانده شود

وقتی رهبر اصول‏گرایان, چنین عقیده‏ای در باره اصول دارد, پس دل بستن به این جنگل و به چنگ آوردن اصل از آن, روا نیست؛ اما با وجود این, به اصول او توجه می‏کنیم. فایول ضمن بیان این واقعیت که هیچ چیز در مدیریت, مطلق نیست, روش‏ها و فنونی را که در تجربه بدان‏ها رسیده بود و آن‏ها را در تقویت پیکره سازمان یا انجام وظایف مدیریت, مفید می‏ دانست, به عنوان اصول چهارده گانه مدیریت ارائه داد

تقسیم کار, اختیار, انضباط, وحدت فرماندهی, وحدت مدیریت, وابستگی منافع فردی به هدف کلی, جبران خدمات کارکنان, تمرکز, سلسله مراتب, نظم, عدالت, ثبات, ابتکار عمل و احساس یگانگی

او اصول بالا را در سال  1916  میلادی در کتابی به نام اصول فن اداره اعلام کرد. بعدها افرادی مانند ارویک و گیولیک به آرایش اصول یاد شده پرداختند و هم از تعداد آن‏ها کاستند و هم برای آن‏ها علامت اختصاری قرار دادند. واژه (POSDCROB) نشانه هفت عنوان (برنامه‏ریزی, سازماندهی, کارگزینی, هدایت, هماهنگی, گزارش‏دهی و بودجه‏بندی) است. دانشمندان امروزین مدیریت, بر سه اصل معتقد و متفق شده‏اند که عبارتند از: برنامه‏ریزی, سازماندهی و کنترل. وی می‏افزاید که هماهنگی, رکنی از سازماندهی است و استقلالی در عرض آن ندارد و از این رو, نیازی به ذکر آن به عنوان یک اصل نیست؛ زیرا مدیریت, همان هماهنگی است

برخی به این اصول, انگیزش یا رهبری را نیز افزوده‏اند. از مجموع آن‏چه گذشت, دانسته شد که اتفاق و اتحادی در زمینه اصول مدیریت و تعداد آن‏ها وجود ندارد. با وجود این, در یک جمع‏بندی نهایی شاید بتوان وحدتی را برای عناوین پنج گانه زیر تصویر کرد

برنامه‏ریزی, سازماندهی, هماهنگی, رهبری (انگیزش) و کنترل (نظارت). بیش‏تر علمای مدیریت, به این اصول پای‏بند هستند. نویسنده نیز با پژوهشی که کرده است, این امر را تأیید می‏کند و معتقد است که در یک روند کلی, از دوران بی‏اصلی به اصول‏گرایی انبوه و سرانجام, به اصول تقریباً متسالم بالا رسیده است که می‏توان بر آن, تکیه و اعتماد کرد. این اصول, در حقیقت, وظایف مدیریت هستند که بخش دوم این تحقیق را تشکیل می‏دهند. البته وظیفه هماهنگی, در ذیل سازماندهی طرح می‏شود

روند تکامل مدیریت

مطالعه سیر تکاملی مدیریت از گذشته تا کنون, نشان‌دهنده روند تغییر نوع تفکر بشر است. روزی پول و ثروت حرف اول و آخر را می‌زد, اما امروز فکر و اندیشه. روزی فقط خروجی اهمیت داشت اما امروز منابع انسانی داخل مجموعه و مشتری. مشاهده و بررسی این روند, حاوی درس‌های بسیار ارزنده‌ای برای ما است. اینکه بدانیم کجا هستیم و چقدر فاصله داریم

ظهور مدیریت

انسان از اولین روزهای خلقت خود با مفهوم مدیریت همراه بوده است. اما برای اولین بار این چینی‌ها بودند که در حدود  1100  سال قبل از میلاد مسیح, به صورت سازمان‌یافته چهار وظیفه مدیریتی برنامه‌ریزی, سازمان‌دهی, رهبری و کنترل را تجربه کردند. بعد از آنان نیز ایرانیان, مدیریت را  با تجربیات و نگرش‌های خود آزمودند. در حدود سال‌های  350  تا  400  قبل از میلاد, یونانیان مدیریت را به عنوان یک هنر متمایز تشخیص داده و رویکردی علمی را برای آن ابداع نمودند. در آغاز قرن بیستم, مدیریت به عنوان یک رشته و مقوله رسمی و ساخت‌یافته مطرح شد

 اولین مفاهیم مدیریت و تاثیرات آنان

اولین مقولات کلیدی که باعث تعویق رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای گذشته می‌شدند ارتباطات و حمل‌ونقل بوده‌اند. به مرور زمان و با تسهیل و بهبود این دو,  شرکت‌ها مسیر رشد خود را با شتاب در پیش گرفتند و هر روز پیچیده‌تر شدند. در چنین شرایطی کوچکترین ارتقا و بهبودی در شگردهای مدیریتی باعث بروز تغییرات قابل‌توجه‌ای در کمیت و کیفیت تولیدات می‌شد. ظهور عوامل ذیل در این عرصه,‌ نقشی کلیدی در رشد شرکت‌ها و سازمان‌ها بازی نمود

1 ظهور مفهوم ”اقتصاد مقیاس“ (یعنی کاهش هزینه متوسط تولید در ازای افزایش حجم کل تولید) مدیران بسیاری را برای ایجاد رشد هرچه بیشتر برانگیخت

2 انقلاب صنعتی باعث شد تا به مسایل و مشکلات مدیریت (به ویژه کارآیی, فرآیندهای تولید, و کاهش هزینه‌ها) به صورت جدی‌تر و برمبنای تفکر سیستماتیک پرداخته شود

رویکردهای کلاسیک

دوره مابین سال‌های اواسط قرن نوزدهم تا اوایل دهه  1950  میلادی را می‌توان دوره کلاسیک دانست. از مهمترین رویکردهای متولدشده در این دوره می‌توان به مدیریت سیستماتیک, مدیریت علمی, مدیریت اجرایی (یا اداری), مبحث روابط انسانی, و دیوان‌سالاری (تشریفات اداری) اشاره کرد

 الف. مدیریت سیستماتیک: در طول قرن نوزدهم, رشد کسب‌وکارهای آمریکایی بر محور ساخت و تولید متمرکز بود. در همین راستا

1  اکثر وظایف سازمانی تقسیم شده و توسط افراد متخصص انجام می‌شدند

2  در رویکرد سیستماتیک تلاش شد تا با تدوین رویه‌ها و فرآیندهای بسیار مشخص برای امور, هماهنگی کارها تصمین گردد. برای برآوردن این هدف

       الف. وظایف و مسؤولیت‌ها به صورت دقیق و کامل تعریف می‌شدند

       ب. فنون استانداردشده‌ای برای انجام وظایف در نظر گرفته شد

       ج. ابزارهای خاصی برای جمع‌آوری, بکارگیری, انتقال و تحلیل اطلاعات ابداع شد

د. برای تسهیل هماهنگی‌ و ارتباطات داخلی, سیستم‌های حسابرسی هزینه, حقوق و کنترل      تولید ایجاد شدند

ب. مدیریت علمی: دومین رویکرد مدیریتی را فردریک تیلور ابداع کرد که آن را به نام مدیریت علمی می‌شناسیم. این رویکرد مدعی بکارگیری روش‌های علمی در تحلیل کارها و تعیین نحوه انجام و تکمیل وظایف تولید به صورت کارآمد است. تبلور چهار اصل را برای مدیریت علمی برشمرد

1 مدیریت باید برای هر بخش از کار افراد, رویکردی دقیق و علمی را خلق کند تا بتوان اصول راهنمای کلی و صریحی‌ را جایگزین آنها نمود (چیزی نامشخص و به صورت ضمنی باقی نماند)

2 مدیریت باید افراد را به صورت علمی انتخاب کرده, آموزش داده و آماده کار نماید بطوریکه هر شخصی دقیقاً شغل مناسب خود را داشته باشد

3 مدیریت باید به‌گونه‌ای با کارکنان همکاری و همیاری نماید که بتوان از هماهنگی مشاغل با طرح‌ها و اصول, اطمینان حاصل نمود

4 مدیریت باید تضمین نماید که کار و مسؤولیت کارکنان و مدیران, به طور مساوی تقسیم شده است

 ج. مدیریت اجرایی (اداری): رویکرد مدیریت اجرایی بر غلبه نگاه مدیران ارشد در کل سازمان تاکید دارد و مدعی است مدیریت, یک حرفه است و قابل آموزش است. هنری فایول, یک مهندس معدن و مدیر اجرایی فرانسوی, کتابی را منتشر کرد که در آن به شرح تجربیات مدیریتی خود پرداخت. فایول, 5  کارکرد و  14  اصل برای مدیریت برشمرد. این  5  کارکرد عبارتند از: برنامه‌ریزی, سازمان‌دهی, فرماندهی, هماهنگ‌سازی, و کنترل

 

چهارده اصل مدیریتی فایول بدین شرح‌اند:

1 تقسیم کار: کارها را به وظایف تخصصی تقسیم نموده و مسؤولیت‌ها را به افراد مشخصی واگذار نمایید

2 تفویض اختیار: مسؤولیت و اختیار را با هم واگذار نمایید

3 انتظام: انتظارات را به طور شفاف مشخص نموده و متخلفان را مجازات نمایید

4 وحدت فرماندهی: باید هر کارگر یا کارمندی فقط و فقط به یک مدیر (ناظر) مرتبط گردد

5 وحدت سمت‌وسو: باید تمامی امور کارکنان بر کسب اهداف سازمانی متمرکز باشند

6 هضم نفع شخصی در نفع جمعی: باید منافع عمومی (جمعی) رجحان داشته باشند

7 پاداش‌: باید به صورت سیستماتیک از اقدامات و فعالیت‌های همسو با جهت سازمان, تقدیر نمود

8 تمرکزگرایی: باید اهمیت نقش‌های ارشدیت و زیردستی (فرمانبرداری) مشخص گردد

9 سلسله‌مراتب: ارتباطات را از طریق زنجیره (نردبان) فرماندهی دنبال نمایید

10 نظم: مشاغل و اصول کاری را به‌گونه‌ای مناسب سروسامان دهید, چون پشتیبان حرکت و سمت‌وسوی سازمان هستند

11 برابری: وجود اصول و نظم عادلانه و منصفانه باعث افزایش مشارکت کارکنان می‌شود

12 امنیت شغلی: وفاداری و عمر خدمت کارکنان را افزایش دهید

13 ابتکار عمل: کارکنان را به‌گونه‌ای تشویق کنید که خودشان در راستای مقاصد سازمان عمل نمایند

14 روح کار گروهی: یکپارچگی بین منافع و علایق کارکنان و مدیران را ارتقا دهید

 

د. روابط انسانی: این رویکرد کوشیده است تا چگونگی تعامل فرآیندهای روانشناسانه و اجتماعی افراد با شرایط کاری‌شان را (در راستای ارتقای عملکرد) درک نماید. رویکرد روابط انسانی, اولین رویکرد عمده‌ای است که بر روابط کاریِ غیررسمی و ارضای کارکنان متمرکز شد

مطالعات هاوتورن, سری آزمایشاتی است که از سال  1924  تا  1932  انجام شدند. در اولین مرحله از این آزمایشات (آزمایش روشنایی), شرایط کاری مختلف, بویژه روشنایی کارخانه, تغییر داده می‌شدند تا تاثیرات آنها بر بهره‌وری مشخص گردد. محققان به این نتیجه رسیدند که کارگران در برابر پژوهشگرانی که ناظر آنان بوده‌اند واکنش نشان داده و متفاوت عمل کرده‌اند. این واکنش به اثر هاوتورن معروف شد

این نتیجه‌گیری, محققان را به این باور رسانید که بهره‌وری بیش از آنکه متاثر از عوامل فیزیکی یا ملموس باشد متاثر از عوامل روانشناسانه و اجتماعی است. طرفداران نظریه روابط انسانی معتقدند مدیران باید بیش از گذشته به رفاه, انگیزش و ارتباطات کارکنان بپردازند

پژوهشگر دیگر حوزه روابط انسانی آبراهام مازلو است. مازلو در سال  1943  مدعی شد که انسان‌ها دارای  5  سطح از نیاز هستند. پایه‌ای‌ترین نیازها, نیازهای فیزیکی افراد همچون غذا, آب و سرپناه است, و بالاترین سطح نیازهای او, خودیابی یا ارضای شخصی است. مازلو بیان داشت که مردم از ارضای نیازهای سطح پایین خود شروع کرده و به مرور به سطوح نیاز بالاتر دست می‌یابند

و. دیوان‌سالاری: ماکس وِبِر, جامعه‌شناس, حقوق‌دان و تاریخ‌شناس آلمانی, در کتاب معروف خود ”نظریه سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی“ نشان داد که چگونه مدیریت می‌تواند کارآمدتر و منسجم‌تر عمل نماید

1  وِبِر اعتقاد داشت ساختارهای دیوان‌سالارانه می‌توانند تغییرات ناشی از تفاوت مهارت‌ها, تجربیات و اهداف مدیران یک سازمان واحد را از میان بردارند

2 برطبق نظریه وِبِر, دیوان‌سالاری مقوله‌ای بسیار بااهمیت است چون سازمان‌های بزرگ را قادر به انجام انبوه فعالیت‌های روزمره‌شان (که برای حیات‌شان ضروری است) می‌نماید

 رویکردهای نوین

از جمله رویکردهای نوین در مدیریت می‌توان به مدیریت کمی,‌ رفتار سازمانی, نظریه سیستم‌ها, و نگرش احتمالی اشاره کرد

الف. مدیریت کمـّی: این رویکرد بر کاربرد تحلیل‌های کمـّی بر تصمیمات و مسایل مدیریتی تاکید دارد. مدیریت کمـّی مدیران را قادر می‌سازد تا برپایه مدل‌های رسمیِ ریاضیِ یک مساله, تصمیم‌گیری نمایند. کامپیوترها توسعه این‌گونه روش‌های کمـّی خاص را تسهیل نموده‌اند. از جمله آنها می‌توان به فنونی همچون نظریه تصمیم آماری, برنامه‌ریزی خطی, نظریه صف, شبیه‌سازی, پیش‌بینی, مدل‌سازی دارایی‌ها, مدل‌سازی شبکه‌ای و تحلیل سربه‌سری اشاره کرد

 ب. رفتار سازمانی: این رویکرد بر مطالعه و تعیین فعالیت‌های مدیریتی‌ای که باعث ارتقای اثربخشی کارکنان, از طریق درک طبیعت پیچیده فرآیندهای فردی, گروهی و سازمانی می‌شوند, متمرکز است. رفتار سازمانی به کمک رشته‌های مختلف (همچون روانشناسی و جامعه‌شناسی) به توضیح رفتار افراد در شغل خود می‌پردازد

نظریه ایکس و ایگرگ آقای داگلاس مک‌گروگر بیانگر گذار به سمت روابط انسانی است. بر طبق ایده مک‌گروگر, مدیران نظریه ایکس فرض می‌کنند کارکنان‌شان, افرادی تنبل و غیرمسؤول هستند که نیازمند نظارت دائمی و انگیزش بیرونی (در جهت حصول اهداف سازمانی) هستند. در مقابل مدیران نظریه ایگرگ,‌ معتقدند کارکنان (ذاتاَ) قصد کارکردن دارند و خودشان قادر به هدایت و کنترل خویش هستند

از جمله دیگر صاحبنظران در زمینه رفتار سازمانی می‌توان به کریس آرجیریس (که استقلال‌عمل و مشاغل بهتر برای کارکنان را پیشنهاد می‌دهد) و رنیس لیکرت (که بر ارزش مدیریت مشارکتی تاکید داشت) اشاره کرد

 ج. نظریه سیستم‌ها: به طور کلی رویکردهای کلاسیک موردانتقاد واقعند, چون اولاَ‌ روابط مابین سازمان و محیط خارجی آن را در نظر نمی‌گرفتند, و ثانیاَ اینکه معمولاَ‌ بر بعد خاصی از سازمان متمرکز شده یا کارکنان آن را همچون هزینه دیگر ملاحظات می‌انگارند

د. نگرش احتمالی: این نگرش برمبنای ایده‌های نظریه سیستم‌ها, اصول جهانی مدیریت را رد کرده و بیان می‌دارد که عوامل متنوعی (هم داخل و هم خارج سازمان) ممکن است بر عملکرد سازمان تاثیر گذارند. بنابراین یک روش بهینه برای مدیریت و سازمان‌دهی وجود ندارد, چون شرایط تغییر کرده و پیشامد‌هایی رخ می‌دهند

 

خصایص موقعیتی (موقتی) را احتمالات می‌نامیم. احتمالات از این قرارند:

1 پیشامدهای رخ‌دهنده در محیط خارجی سازمان

2  نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان

3  ارزش‌ها, اهداف و دیدگاه‌های مدیران و کارکنان سازمان

4 نوع وظایف, منابع و فناوری‌هایی که سازمان بکار می‌گیرد

یک مدیر می‌تواند با نظر بر این احتمالات, وضعیت را مشخص کرده و استراتژی رقابتی,‌ ساختار سازمانی, یا فرآیند مدیریتی مناسب را در مواجهه با پیش‌آمدها برگزیند

الزامات مدیریت کیفیت جامع :

لینک کمکی