کارآموزي سيستم حسابداري شبکه بهداشت و درمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 کارآموزي سيستم حسابداري شبکه بهداشت و درمان دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزي سيستم حسابداري شبکه بهداشت و درمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه کارآموزي سيستم حسابداري شبکه بهداشت و درمان

چکیده    
مقدمه  
فصل اول ــ آشنایی بامحیط کارآموزی
آشنایی بامحیط   
اهداف کارآموزی   
چارت سازمانی   
فصل دوم ــ مبانی تئوری
تعریف حسابداری   
مفروضات حسابداری   
اصول حسابداری   
فصل سوم
روش تحقیق   
فصل چهارم
یافته های تحقیق   
دفاترحسابداری   
مراحل حسابداری   
سیستم حقوق ودستمزد  
چرخه حسابداری   
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات وانتقادات  
ضمائم وفرمها    

مقدمه

حسابداری سیستمی است برای نگاهداری اثرات رویدادهای مالی در حیات هر فرد یا سازمان به روشی که آن فرد یا سازمان امکان داشته باشد موقعیت مالی هر فعالیت های مالی خود را برای عامه مردم گزارش نماید. حسابداری همانطوریکه در این تعریف آمده است : فقط به حوادث مالی مربوط می شود و کاری به سایر حوادث در داخل سازمان ندارد اطلاعاتی که جنبه مالی ندارد در سیستم حسابداری فراموش می شوند سیستم حسابداری نه فقط در تجارت و بازرگانی بلکه برای اشخاص و سازمانها که جنبه انتفاعی ندارند مانند کمیته امداد امام خمینی ( ره ) کاربرد دارد

و در دوران حیات هر شرکت یا موسسه بسیاری از افراد و موسسات دیگری مانند بانکها با سهام داران بستانکاران و مدیران داخلی به اطلاعات زیادی در باره موفقیت و فعالیتهای آن احتیاج دارند که سیستم حسابداری باید این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهد و بیشتر از حسابداری واحد دیگری نمی تواند چنین اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار دهد . و یا عبارت است از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران پرداخت کنندگان مالیات , اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیری آگاهانه انجام می پذیرد

و در کل اینکه حسابداری عبارت از مجموعه قواعد و روشهایی است که با بکارگیری آنها , اطلاعات مالی و اقتصادی یک موسسه جمع آوری تجزیه و تحلیل , اندازه گیری , ثبت و طبقه بندی و به شکل گزارشهای حسابداری خلاصه می شود و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص ذینفع و ذی علاقه قرار می گیرد

 

آشنایی با محیط کارآموزی :

 شبکه بهداشت ودرمان زیرمجموعه ای ازدانشگاه علوم پزشکی می باشدکه که مهمترین اهدافش مواردزیرمی باشد

1ــ بهداشت مادروکودک ازطریق ارائه خدمات بهداشتی رایگان مانندتوزین مرتب کودکان زیر6 سال , آمزش تغذیه تکمیلی ومراقبت ازمادران باردار

2ــ تنظیم خانواده وکنترل رشدبی رویه جمعیت که ازطریق کارشناسان بهداشت به مردم آموزش داده
می شودباکمترین افرادخانواده می توان جامعه ای سالم , اقتصادی , باسواد وکارآمد داشته باشیم

3ــ ارائه خدمات بهداشتی رایگان به مردم روستاجهت سالم زندگی کردن وجلوگیری از شیوع بیماری های مزمن وعفونی

4ــ واکسینه کردن کودکان جهت پیشگیری از بیماریهای 9 گانه

5ــ کنترل موادغذایی وآب بهداشتی ازطریق بهداشت محیط

6ــ ارائه خدمات درمانی درسطح بیمارستانی بصورت سرپایی وبستری جهت درمان

7ــ ارائه آموزشهای لازم جهت پیشگیری ازبیماریهای واگیردارهمچون ایدز, هپاتیت B , سفلیس و;

8ــ ت‍‍أمین , حفظ وارتقا وسطح سلامت جسمی , روانی واجتماعی دانش آموزان از طریق فعالیتهایی همچون آموزش بهداشت درمدارس , انجام معاینات غربالگری دانش آموزان , شناسای وارجاع دانش آموزان
مشکل دار

9ــ آموزش تغذیه ای گروههای آسیب پذیرمثل کودکان زیر6 سال , مادران باردار, افرادفشارخونی , دیابتی 10ــ دستیابی معیارهای تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت

11ــ تضمین سلامت مادران وکودکان

اهداف کارآموزی

 1ــ بررسی سیستم حقوق ودستمزد : درموسسات مختلف پرداخت حقوق ودستمزدبه هریکازکارکنان می تواندبراساس ساعات کاربه صورت دستمزدروزانه , هفتگی ویاحقوق ماهانه باشد .هنگام پرداخت حقوق ودستمزداطلاعات مربوط به دریافتی هریک ازکارکنان  بایستی همراه با ریزپرداخت محاسبات ومبتنی برمدارک کارکرد وی پردازش وارائه شود که به صورت کلی عبارت است از اجزابه هم پیوسته درداخل یک موسسه است که داده های مربوط به سهم نیروی کاردرتولیدمحصولات ویاارائه خدمات رابه صورت هاواطلاعات حقوق ودستمزد تبدیل می کند

2ــ آشنایی باکنترل داخلی سیستم حقوق ودستمزد: کنترل داخلی مناسب برای سیستم حقوق ودستمزدمانندسایرروشهاکنترل داخلی شامل تقسیم دقیق وظایف ومسئولیت ها درسیتم حقوق ودستمزداست دراکثرموسسات وظایف ومسئولیت های حقوق ودستمزد در دوایر زیر تقسیم شده است

1ـ دایره کارگزینی

2ـ دایره ثبت اوقات کار

3ـ دایره حقوق ودستمزد

4ـ دایره پرداخت

 1ـ دایره کارگزینی

وظیفه عمده این دایره ازسیستم حقوق ودستمزد تأمین نیروی کارلازم برای قسمت های مختلف موسسه است . دایره ی کارگزینی علاوه برانجام وظیفه بالا آئین نامه های استخدامی راتهیه وبرنامه های آموزشی وارزیابی مشاغل وشرح وظایف راانجام می دهد

2ـ دایره ثبت اوقات کار

نگهداری مدارکی که نشان دهنده اوقات کارهریک ازکارکنان دردوره های مشخص هفتگی یاماهانه باشد مهمترین واولین مرحله ازمراحل جمع آوری داده های مربوط به سیستم حقوق ودستمزد است

3ـ دایره حقوق ودستمزد

محاسبه وتعیین حقوق ودستمزدناخالص کسورات , خالص دریافتی هریک ازکارکنان تهیه وتنظیم است حقوق ودستمزد براساس کارت های ساعات ارسال شده ازدایره ثبت اوقات کاردردایره حقوق ودستمزد انجام می شود وظایف وعملیات این دایره به وسعت وحجم عملیات موسسه بستگی دارد

4ـ دایره پرداخت حقوق ودستمزد

درموسسات کوچک که تعدادکارکنان زیاد نیست پرداخت حقوق ودستمزد معمول‍‍اً دریک روزانجام می شودوتناوب پرداخت ممکن است هفتگی , دوهفته یکبارویاماهانه باشدولی بهترین روش پرداخت حقوق ودستمزد پرداخت توسط چک ازحساب جاری موسسه است . درصورتی که به دلایل مختلف پرداخت حقوق توسط چک امکان پذیرنبوده وبه مشکل نقدی انجام می شود اما درصورتی که تعدادکارکنان موسسه زیادباشداستفاده از یک حساب بانکی خاص برای پرداخت حقوق ودستمزد روش مناسبی است

تعریف حسابداری :

فنی است که عملیات مالی ثبت , طبقه بندی تلخیص وتفسیربااعدادوارقام قابل سنجش به پول وزمان بیان می نماید

همانطوری که ازتعریف فوق برمی آیدحسابداری یک فن وتکنیک وروش است وقتی صحبت ازثبت رویدادهایافعالیتهامی شودمنظورآن دسته ازعملیات مالی است که قابل ذکردر سند حسابداری می باشد

منظورازثبت ــ ثبت فعالیتهای مالی دردفترروزنامه است که دفترروزنامه یکی ازدفاتر مورد عمل درحسابداری است که اسنادبه ترتیب تاریخ وقوع درآن ثبت می شود

طبقه بندی دراین مرحله فعالیتهای ثبت شده یااسناد ثبت نشده دردفترروزنامه دسته بندی شده وبه دفترکل تحت همان دسته وطبقه ثبت می گردد. دفترکل دفتری است بنام دفترحسابها که کلیه سرفصلهای حسابداری دراین دفترهرکدام درصفحه ای خاص نوشته می شود . تلخیص به معنای خلاصه کردن: اطلاعات مالی طبقه بندی شده ازدفترکل استخراج وبصورت گزارش وصورتهای مالی تهیه می گرددمثل ترازنامه سودوزیان ــصورتحسابسرمایه ودرشرکتهای تجاری وعملکرد

   تفسیر : دراین مرحله اطلاعات منعکس شده درصورتهای مالی موردتجزیه وتحلیل قرار  می گیرد وضعیت شرکت یا موسسه درآن دورتجزیه وتحلیل می گردد

زمان : لحظه وقوع رویداد شرکت یاموسسه است

واحدپول : رویدادمالی قابل تقویم به پول رایج کشوراست مثلاَ واحد پول ایران ریال است

اما تعریف جدید حسابداری :

حسابداری سیستمی است برای نگه داری اثرات رویدادهای مالی درحیاط هرفردیاسازمان به روشی که آن فرد یاسازمان امکان داشته باشد موقعیت مالی هرفعالیتهای مالی خودرابرای عامه مردم گزارش نماید. حسابداری همانطوریکه دراین تعریف آمده است : فقط به حوادث مالی مربوط می شود وکاری به سایرحوادث درداخل سازمان ندارد اطلاعاتی که جنبه مالی ندارنددرسیستم حسابداری فراموش می شوندسیستم حسابداری نه فقط درتجارت وبازرگانی بلکه برای اشخاص وسازمانهاکه جنبه انتفاعی ندارندمانندکمیته امدادامام خمینی کاربرد دارد. ودردوران حیات هرشرکت یا موسسه بسیاری ازافرادوموسسات دیگری مانندبانکهابا       سهام داران بستانکاران ومدیران داخلی به اطلاعات زیادی درباره موفقیت وفعالیتهای آن احتیاج دارندکه سیستم حسابداری بایداین اطلاعات رادراختیارآنهاقراردهد وبیشترازحسابداری واحددیگری نمی تواندچنین اطلاعاتی رادراختیارآنهاقراردهد

ویاعبارت است ازخدمتی که بافراهم کردن اطلاعات مالی موردنیاز مدیران پرداخت کنندگان مالیات , اداره کنندگان وسایرین جهت تصمیم گیری آگاهانه انجام می پذیرد

ودرکل اینکه حسابداری عبارت ازمجموعه قواعدوروشهایی است که بابکارگیری آنها,اطلاعات مالی واقتصادی یک موسسه جمع آوری تجزیه وتحلیل , اندازه گیری , ثبت وطبقه بندی وبه شکل گزارشهای حسابداری خلاصه می شودوبرای تصمیم گیری دراختیاراشخاص ذینفع وذی علاقه قرارمی گیرد

تااینجاجهت آشنایی باحسابداری سه تعریف کلی وجزئی ازحسابداری بیان شد. ولی اگربه صورت خلاصه وارجهت آشنایی کسانی که این گزارش رامطالعه می نمایندبنویسیم بایدبه مفروضات واصول بنیاداین

 حسابداری که درحسابداری بکاربرده می شوداشاره نمود

1ـ مفروضات حسابداری :

لینک کمکی