پايان نامه بررسي رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

تحقیق بررسیصفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه بررسي رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه بررسي رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

چکیده تحقیق
فصل اول طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف اصطلاحات و متغیرها
فصل دوم :ادبیات تحقیق
مقدمه
روش تدریس
2- نظام مکتبی در ایران
1/2- آزادیها
2/2- خلیفه
3- 2درسها
3- روش توضیحی
4- روش سخنرانی
5- روش اکتشافی
6- حل مسئله
7- روش مباحثه و انواع آن
1/7- بحث کنترل شده توسط معلم
2/7- بحث آزاد
3/7- روش بحث گروهی
8- فن پرسش و پاسخ
1/8- فرصت سؤال
2/8- پرسش های پی گیر
3-8- مهارت پرسش
9- واحد کار ( پروژه )
آموختن از طریق قیاس و استقرا
فن تمرین
تلفیق روشها
ارائه درس جدید
انتخاب مواد و وسایل آموزشی یا رسانه ها
عوامل موثر در بهبود صدا
جدول ارزشیابی صدا
جمع بندی اتفاقی
مسائل ناشی از معلم
حفظ بی غرضی و داشتن سعه صدر
تعیین عمق مسئله
شناخت دانش آموز
انواع رفتارهایی که از دانش آموزان سر می زند
تغییر رفتارهای ناپسند دانش آموزان
نادیده گرفتن رفتارهای ناپسند در کلاس
شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت های یادگیری و اداره امور کلاس
صحبت با دانش آموزان
چند رهنمود کلی در زمینه رفتار معلم در کلاس
نتایج تحقیقات
نتیجه گیری
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روشهای نمونه گیری
ابزار و روش گرد آوری اطلاعات
روایی و پایایی پرسشنامه
روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
تحلیل فرضیه های تحقیق
نتایج تحقیق
الف- نتایج توصیفی
ب- نتایج استنباطی
مشکلات و تنگناهای تحقیق
پیشنهادات
الف – پیشنهادات اجرایی
ب- پیشنهادات تحقیقی
منابع فارسی
منابع انگلیسی

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (1) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب رشته تدریس معلمان
جدول شماره (2) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سابقه تدریس
جدول شماره (3) توزیع فراوانی جامعه بر حسب سابقه تدریس و جنسیت
جدول شماره (4) توزیع فراوانی جامعه بر حسب رشته تدریس و جنسیت
جدول شماره (5) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت
جدول شماره (6) توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت
جدول شماره (7) توزیع فراوانی نمونه بر حسب رشته تدریس معلمان و جنسیت
جدول شماره (8) حضور معلم در کلاس با آمادگی قبلی
جدول شماره (9) استفاده بهینه معلم از وقت کلاس
جدول شماره (10) ارائه فعالیتهای متنوع توسط معلم
جدول شماره (11) زنده و شاد و فعال نگهداشتن کلاس درس
جدول شماره (12) کنجکاو نمودن دانش آموزان به یادگیری مطالب درسی
جدول شماره (13) وفق دادن مطالب درسی جدید با آموخته های قبلی دانش آموزان
جدول شماره ( 14) ارائه تکالیف به دانش آموزان از ابتدای ورود به کلاس
جدول شماره (15) پذیرش اشتباه توسط معلم
جدول شماره (16) ترتیب دادن موقعیت برای دانش آموزان جهت فعالیت درسی مداوم
جدول شماره (17) تسلط کامل بر مطالب درسی
جدول شماره (18) تفویض مسئولیت در حفظ و نگهداری از وسایل موجود در ;
جدول شماره (19) تعیین تکلیف و روش تدریس متناسب با تواناییها و تفاوتهای ;
جدول شماره (20) عصبانیت شدید در مقابل بی انضباطی دانش آموزان در کلاس
جدول شماره 21 شناسایی به موقع رفتارهای ناپسند دانش آموزان در کلاس درس
جدول شماره (22) استفاده از سؤال کردن جهت شناسایی دانش آموزان بی توجه به درس
جدول شماره (23) استفاده از سؤال کردن جهت شناسایی دانش آموزان بی توجه به درس
جدول شماره (24) تاکید بر استفاده از روش تدریس سخنرانی
جدول شماره (25) صرف وقت کلاس برای دانش آموزان ممتاز
جدول شماره (26) اعمال مقررات خشک و رسمی در کلاس
جدول شماره (27) تغییر در ترتیب نشستن دانش آموزان متناسب با موضوع درس;
جدول شماره (28) ارائه مثالهای مرتبط با نیازهای دانش آموزان جهت تنظیم مطالب درسی
جدول شماره (29) ارائه مطالب آموزشی بر اساس سطح فکری و شناختی دانش آموزان
جدول شماره (30) احساس خستگی در دانش آموزان نسبت به نحوه تدریس معلم
جدول شماره (31) ارائه تکالیف در راستای مطالب ارائه شده در کلاس
جدول شماره (32) علاقه مندی به تدریس و کار با دانش آموزان
جدول شماره (33) درک انتظارات دانش آموزان توسط معلم
جدول شماره (34) فراهم آوردن شرایط لازم برای یادگیری دانش آموزان
جدول شماره (35) استقبال از نظرات دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی
جدول شماره (36) جویا شدن نظر دانش آموزان در تصمیم گیری های مربوط به کلاس
جدول شماره (37) عدم دستپاچگی در قبال سؤالات غیر منتظره دانش آموزان
جدول شماره (38) سعی بر تفهیم مطالب درسی بر کل دانش آموزان
جدول شماره (39) چشم پوشی از برخی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان بخاطر ;
جدول شماره (40) دخالت دادن بد رفتاریهای دانش آموزان در نمره کلاسی آنها
جدول شماره (41) تجدید نظر در روش تدریس برای رفع بی نظمی کلاس
جدول شماره (42) رعایت مقررات مدرسه ( ورود و خروج به موقع )
جدول شماره (43) محاسبه واریانس گروهها

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره (1) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب رشته تدریس
نمودار شماره (2) توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سابقه تدریس معلمان
نمودار شماره (3) توزیع فراوانی درصد جامعه آماری بر حسب جنسیت
نمودار شماره (4) توزیع فراوانی درصدی نمونه بر حسب جنسیت
نمودار شماره (5) توزیع فراوانی درصد نمونه بر حسب رشته تدریس و جنسیت
نمودار شماره (6) حضور معلم در کلاس با آمادگی قبلی
نمودار شماره (7) استفاده بهینه معلم از وقت کلاس
نمودار شماره (8) ارائه فعالیتهای متنوع توسط معلم
نمودار شماره (9) زنده و شاد و فعال نگهداشتن کلاس درس
نمودار شماره (10) کنجکاو نمودن دانش آموزان به یادگیری مطالب درسی
نمودار شماره (11) وفق دادن مطالب درسی جدید با آموخته های قبلی دانش آموزان
نمودار شماره (12) ارائه تکالیف به دانش آموزان از ابتدای ورود به کلاس
نمودار شماره (13) پذیرش اشتباه توسط معلم
نمودار شماره (14) ترتیب دادن موقعیت برای دانش آموزان جهت فعالیت درسی مداوم
نمودار شماره (15) تسلط کامل بر مطالب درسی
نمودار شماره (16) تفویض مسئولیت در حفظ و نگهداری از وسایل موجود در کلاس ;
نمودار شماره (17) تعیین تکلیف و روش تدریس متناسب با تواناییها و تفاوتهای ;
نمودار شماره (18) عصبانیت شدید در مقابل بی انضباطی دانش آموزان در کلاس
نمودار شماره (19) شناسایی به موقع رفتارهای ناپسند دانش آموزان در کلاس درس
نمودار شماره (20) استفاده از سؤال کردن جهت شناسایی دانش آموزان بی توجه به درس
نمودار شماره (21) استفاده از سؤال کردن جهت شناسایی دانش آموزان بی توجه به درس
نمودار شماره (22) تاکید بر استفاده از روش تدریس سخنرانی
نمودار شماره (23) صرف وقت کلاس برای دانش آموزان ممتاز
نمودار شماره (24) اعمال مقررات خشک و رسمی در کلاس
نمودار شماره (25) تغییر در ترتیب نشستن دانش آموزان, متناسب با موضوع درس ;
نمودار شماره (26) ارائه مثالهای مرتبط با نیازهای دانش آموزان جهت تفهیم مطالب درسی
نمودار شماره (27) ارائه مطالب آموزشی بر اساس سطح فکری و شناختی دانش آموزان
نمودار شماره (28) احساس خستگی در دانش آموزان نسبت به نحوه تدریس معلم
نمودار شماره (29) ارائه تکالیف در راستای مطالب ارائه شده در کلاس
نمودار شماره (30) علاقمندی به تدریس و کار با دانش آموزان
نمودار شماره (31) درک انتظارات دانش آموزان توسط معلم
نمودار شماره (32) فراهم آوردن شرایط لازم برای یادگیری دانش آموزان
نمودار شماره (33) استقبال از نظرات دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی
نمودار شماره (34) جویا شدن نظر دانش آموزان در تصمیم گیریهای مربوط به کلاس
نمودار شماره (35) عدم دستپاچگی در قبال سؤالات غیر منتظره دانش آموزان
نمودار شماره (36) سعی در تنظیم مطالب درسی بر کل دانش آموزان
نمودار شماره (37) چشم پوشی از برخی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان بخاطر ;;
نمودار شماره (38) دخالت دادن بد رفتاریهای دانش آموزان در نمره کلاسی آنها
نمودار شماره (39) تجدید نظر در روش تدریس برای رفع بی نظمی کلاس
نمودار شماره (40) رعایت مقررات مدرسه ( ورود و خروج به موقع )

بخشی از منابع و مراجع پروژه پايان نامه بررسي رابطه بين روشهاي تدريس معلم در کلاس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

1- پارسا, محمد, کاربرد روان شناسی در تدریس, تهران,
2- پازارگادی, علا الدین, شاهراه تدریس, مدرسه عالی شمیران, تهران
3- شریعتمداری, علی, اصول و فلسفه تعلیم و تربیت, انتشارات امیر کبیر, تهران ,
4- شکوهی ( دکتر), غلامحسین, تعلیم و تربیت و مراحل آن, انتشارات آستان قدس رضوی, مشهد,
5- قورچیان, نادرقلی, روشهای تدریس
6- گرونلند, نرمان, هدفهای رفتاری برای تدریس و ارزشیابی, ترجمه امان الله صفوی, چاپ دوم, انتشارات رشد, تهران,
7- حجت انصاری, احمد (1374) بررسی تاثیر جو روانی – اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران, رساله فوق لیسانس, شماره رساله 584
8- اندرسون, لوین دبلیو (1377) افزایش اثر بخشی معلمان, ترجمه محمد امینی, تهران, انتشارات مدرسه, چاپ اول
9- سلیم, قربانعلی (1375) روش تحقیق در علوم تربیتی, تهران, انتشارات بعثت
10- ساعتچی, محمود ( 1374 ) روانشناسی کاربردی برای مدیران, تهران, نشر ویرایش, چاپ اول
11- صفوی, امان الله (1376) کلیات روشها و فنون تدریس, تهران, نشر ایران
12- قاسمی پویا, اقبال (1370) ویژگی های حرفه ای معلم, تهران, دانشگاه آزاد اسلامی
13- کالاهان, جوزف ا, لئونارد, اج, کلارک (1370) آموزش در دوزه متوسطه , ترجمه جواد طهوریان, مشهد, انتشارات آستان قدس رضوی, چاپ دوم
14- ملکی, حسن (1376) صلاحیتهای حرفه معلمی, تهران, انتشارات مدرسه, چاپ اول
15- هومن, صدرعلی (1383), استنباط آماری در پژوهش رفتاری, تهران, انتشارات سمت
منابع خارجی
16 De Cecco , John P. (1966). The psychology and instruction . New jersey , prentice – Hall

چکیده تحقیق

بررسی رابطه بین روشهای تدریس معلم درکلاس درس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ارومیه هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و به روش همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق از معلمان مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان ارومیه تشکیل شده است. حجم جامعه آماری 390 نفر می باشد که از بین آنها 150 نفر با روش تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند

روش جمع آوری اطلاعات برای سابقه تحقیق از نوع کتابخانه ای و برای آزمایش فرضیه ها از نوع میدانی است. متغیر روش تدریس معلم در کلاس درس به کمک یک پرسشنامه 35 سئوالی با طیف لیکرت مورد اندازه گیری قرار گرفته و پیشرفت تحصیلی کلاس, از مدارک و اسناد ( لیست نمرات دبیران ) و رایانه های دبیرستانها  استخراج گردیده است

برای تجزیه تحلیل اطلاعات  از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.  از آمار توصیفی برای تجزیه تحلیل تک تک سئوالات پرسشنامه به صورت توزیع فراوانی, درصد, میانگین و نمودار ستونی استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون, برای تعیین میزان همبستگی و متغیر اصلی ( روش تدریس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان) استفاده گردیده است

برای آزمون فرضیه های شماره 1 و 2 از جدول Z فیشر و در فرضیه شماره 3 نیز از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه جهت تعیین تفاوت بین آنها استفاده بعمل آمده است

نتایج استنباطی  تحقیق به شرح ذیل می باشد

1-    بین روش تدریس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 89 درصدضریب همبستگی وجود دارد

2-    بین روش تدریس معلمان زن و مرد تفاوتی مشاهده نگردیده است

3-    بین روش تدریس معلمان بر حسب رشته های تدریس تفاوت معنی دار آماری وجود دارد

4-    بین روش تدریس معلمان بر حسب سوابق تدریس تفاوت معنی دار آماری وجود دارد

کلیدواژه ها :

روشهای تدریس معلم در کلاس درس, پیشرفت تحصیلی, رشته تدریس  علوم انسانی, رشته های تدریس علوم پایه, سوابق تدریس

مقدمه

پیشرفت و ترقی  هر جامعه ای در سایه نوع و کیفیت فعالیتی است که در مدارس  انجام می گیرد. نقش معلم را به عنوان شخصی که ارتباط تنگاتنگی با دانش آموزان دارد نمی توان نادیده گرفت آموزش  و پرورش نسل فعلی جامعه, در میان نیازهای دیگر, از اولویتهای خاصی برخوردار می باشد و آماده سازی معلم برای کلاس درس و نحوه برخورد او با دانش آموزان, شیوه تدرس توجه ویژه ای را می طلبد (میر کمالی, 1373 ص 27)

معلمان در کلاسها با دانش آموزانی که از لحاظ خانوادگی, اجتماعی, اقتصاد, فرهنگی و روانی متفاوت هستند, روبرو می باشد که در کردار و گفتارشان از معلمان خویش تقلید می کنند و حتی در توجیه  اعمال خود به معلمان خویش استناد می کنند. به این علت به نظر می رسید یک معلم باید تمام  خصلتهای خوب یک انسان کامل را داشته باشد. ولی واقعیت این است که معلم مانند سایر افراد جامعه در برخی خصوصیات برجسته و در برخی دیگر متوسط و در بعضی نیز ضعیف می باشد. بنابراین  معلم باید همواره خود را مورد ارزیابی قرار دهد و با شناخت نقاط ضعف خویش, در جهت افزودن بر خصلتهای برجسته, خود را متحول سازد ( صفوی, 1376 ص 85)

قابل ذکر است شیوه تدریس دارای مجموعه مهارتهای شخصی و ذاتی می باشد که شاید تمامی معلمان  به یک اندازه از آن برخوردار نباشند, لذا  در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی شیوه تدریس  معلمان از لحاظ  جنسیت, رشته تدریس و سوابق تدریس, میزان ارتباط آن را  با موفقیت تحصیلی دانش آموزان روشن  سازد, تا از این طریق خدمتی هر چند ناچیز در حیث ارائه اطلاعات مورد نیاز به دست اندرکاران آموزش و پرورش, بخصوص معلمان زحمتکش فراهم گردد

بیان مسئله

یکی از مباحث اساسی و بنیادی تعلیم و تربیت الگوهای تدریس می باشد که در فرایند تدریس و ساخت شخصیت و روند ذهنی, عاطفی, آموزشی و تربیتی دانش آموزان نقش اساسی دارد

با این همه در متون علمی کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته است ( کولین و لاسلت, ترجمه صباغیان, 1373, ص 45)

میلر تدریس را فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای شاگردان آسان می کند تعریف کرده است  یعنی تدریس یک فعالیت است اما نه هر نوع فعالیتی, بلکه فعالیتی که آگاهانه و بر اساس هدف خاصی انجام می گیرد. قابل ذکر است منظور از هدف اینجا, ایجاد شرایط مطلوب یادگیری می باشد

نخستین گام در تدریس طراحی سنجیده و آگاهانه فعالیتهای مربوط به تدریس می باشد  که شامل ویژگی های خاص تدریس از جمله

1-    وجود تعامل در رابطه متقابل بین معلم  و شاگرد

2-    هدف دار بودن فعالیتهای معلم

3-    مفاهیم به طریقی ارائه شود که متناسب با فهم و توانایی شاگردان باشد

در فرایند تدریس تنها تجارب و دیدگاههای علمی معلم نیست که موثر واقع می شود بلکه کل شخصیت اوست که ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول شاگرد, تاثیر می گذارد ( شعبانی, 1372, ص 81)

بنا به ملاحظات فوق, تحقیق حاضر در صدد است, ضمن اهمیت دادن به مساله, آن را  از بعد روش تدریس بررسی و  میزان ارتباط آن را با موفقیت تحصیلی دانش آموزان روشن نماید و راه را برای مطالعات و تحقیقات دقیق تر و تجربی تر هموار نموده و معلمان را با صلاحیتهای حرفه ای  شغل خویش بیش از بیش آگاه نماید

ضرورت و اهمیت تحقیق

مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ  می کند روش تدریس می نامند که موجب ایجاد شرایط مطلوب  یادگیری در دانش آموزان می شود و روند آموختن را تسهیل می نماید. الگوهای تدریس یکی از مباحث اساسی و بنیادی تعلم و تربیت است انتخاب الگوی تدریس به نوع آگاهی معلم از فلسفه و نگرشهای تعلیم و تربیت بستگی دارد. انتخاب روش تدریس یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی است  معمولا معلم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله و خط مشی, روش مناسب تدریس  خود را انتخاب می کند ( شعبانی, 1372, ص 90)

تدریس از روشها و فنون بسیار دقیق و حساسی برخوردار است چنانچه با روشهای علمی و با درایت  و نکته سنجی لازم بکار گرفته شود, به فراگیران کمک می کند تا در فعالیت یادگیری موفق شوند و همچنین به مدرسان کمک می کند تا با اطمینان و اعتقاد به خود از حداکثر توان در جهت تسهیل امر یادگیری و تاثیر پذیری  بهره گیرند ( هوی و میسکل, 1382 ص 215)

در این راستا پژوهش مورد نظر در پی آن است  مشخص نماید که روشهای تدریس تا چه میزان به دانش فنی  و توان علمی مدرس  و تا چه میزان به شخصیت و توان ذاتی مدرس مربوط می باشد و همچنین روشهای تدریس چه رابطه ای با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد. در مجموعه این قبیل اطلاعات  می تواند زمینه را برای تلاش هر چه بیشتر, در جهت بهبود فرایند یاد دهی– یادگیری فراهم آورد

اهداف تحقیق

هدف کلی :

بررسی رابطه بین روش تدریس با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد

اهداف جزئی :

1-    تعیین میزان مهارت تدریس معلمان  جامعه آماری

2-    تعیین تفاوت بین روشهای تدریس معلمان مرد و زن

3-    تعیین تفاوت بین روشهای تدریس معلمان و موفقیت تحصیلی رشته های تحصیلی  علوم انسانی و  علوم پایه (  تجربی و ریاضی )

4-    تعیین میزان مهارتهای تدریس معلمان با سوابق آنان

5-    ارائه پیشنهادات عملی و کاربردی به دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی :

بین روش تدریس و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد

فرضیه های فرعی  :

1-    رابطه بین روش تدریس و موفقیت  تحصیلی دانش آموزان  بر حسب جنسیت متفاوت است

2-    رابطه بین روش تدریس و موفقیت تحصیلی دانش آموزان بر حسب رشته های تحصیلی علوم انسانی و علوم پایه ( تجربی و ریاضی ) متفاوت است

3-    بین روش تدریس بر حسب سوابق تدریس معلمان تفاوت وجود دارد

تعریف اصطلاحات و متغیرها

روش تدریس:

تعریف مفهومی :

 روش تدریس به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط و  امکانات اتخاذ می کند می گویند ( شعبانی, 1372, ص 90)

تعریف عملیاتی : در این تحقیق روش تدریس با متغیرهای زیر اندازه گیری می شود

معلم با برنامه ریزی قبلی روش تدریس متفاوتی اتخاذ می کند, بر اساس روش تدریس و مطالب آموزشی نوین کلاس را سازماندهی می کند. از آموخته های قبلی دانش آموزان ارزشیابی بعمل آورده و مطالب جدید درس را با مطالب قبلی وفق می دهد و آنها را به شرکت فعال در بحث کلاسی تشویق و ترغیب نموده و کلاس را به صورت فعال اداره و در جریان  تدریس بر کلیه دانش آموزان نظارت می کند و مسائل  بالقوه ای را که منجر به تشنج می شود به نحوی شناسایی و کاهش می دهد

موفقیت تحصیلی :

تعریف مفهومی : منظور از موفقیت تحصیلی, موفقیت در امر تحصیل است که می تواند به مهارت در امری خاص با تخصص در بخشی از دانش منجر شود. در نظام آموزش و پرورش, منظور از موفقیت تحصیلی ( دستیابی به اهداف آموزشی هر دوره آموزشی است )

تعریف عملیاتی : در  این تحقیق موفقیت کل کلاس مد نظر است که از طریق میانگین نمرات نهایی درس مورد تدریس معلمان درهر کلاس بدست می آید

 رشته های تدریس علوم انسانی  :

معلمانی که در رشته های ادبیات فارسی, علوم اجتماعی, تاریخ, جغرافیا, روانشناسی, معارف اسلامی, ادبیات عرب  تدریس می نمایند در گروه معلمان رشته های تدریس علوم انسانی در نظر گرفته شده اند

رشته های تدریس علوم پایه :

معلمانی که در رشته های ریاضیات, فیزیک, شیمی, زیست شناسی تدریس می کنند جز گروه  معلمان رشته های  تدریس علوم پایه محسوب شده اند


سوابق تدریس :

 طول خدمت کارکنان دولت از جمله معلمان بعد از استخدام در آموزش و پرورش سی سال می باشد در این تحقیق, سابقه آموزشی معلمان مد نظر می باشد که به شش گروه زیر تقسیم شده اند

1-    معلمان تازه استخدام, 5 سال سابقه آموزشی

2-    معلمان دارای 5 تا 10 سال سابقه آموزشی

3-    معلمان دارای 10 تا 15 سال سابقه آموزشی

4-    معلمان دارای 15 تا 20 سال سابقه آموزشی

5-    معلمان دارای 20 تا 25 سال سابقه آموزشی

6-    معلمان دارای 25 تا 30 سال سابقه آموزشی

لینک کمکی