مقاله عوامل سبب ساز گرايش زنان و مردان متاهل به رابطه نامشروع جنسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله عوامل سبب ساز گرايش زنان و مردان متاهل به رابطه نامشروع جنسي دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل سبب ساز گرايش زنان و مردان متاهل به رابطه نامشروع جنسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل سبب ساز گرايش زنان و مردان متاهل به رابطه نامشروع جنسي

مقدمه
بیان مسئله
هدف اصلی
اهمیت مسئله
بیان فرضیه
سوابق پژوهشی و رویکردهای علمی
1 نارضایتی از روابط عاطفی و عدم صمیمیت میان زوجین
2 نارضایتی از رابطه جنسی
3 تنوع طلبی
4 انتقام جویی از همسر بی وفا
روش مطالعه
نوع مطالعه
روش نمونه گیری
جمعیت مورد مطالعه
نمونه مورد مطالعه
متغیرها
ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار و پایایی پرسشنامه
روش اجرا
روش تحلیل
نتایج
جدول 1 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون
جدول 2 – نتایج آزمون تحلیل واریانش دوطرفه
جدول 3 : میانگین ها
بحث
ملاحظه های اخلاقی
نتیجه گیری
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل سبب ساز گرايش زنان و مردان متاهل به رابطه نامشروع جنسي

-        آبراهامز اسپرینگ , ترجمه مرجان فرجی ( 1380 ) , پیوند زخم خورده , تهران : انتشارات فردوسی

-        امینی قمی , محمد ( 81-1380 ) , پژوهش رابطه بین بیان آزاد احساسات و رضایت زناشویی , دانشگاه آزاد روهن

-    پروینیان , پریناز سادات ( 1383 ) , پژوهش بررسی رابطه بین ارضا جنسی با رضایت زناشویی , پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره , دانشگاه آزاد رودهن

-    دهقان , فاطمه ( 1380 ) , پژوهش مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی , پایان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه تربیت معلم

-        کاوه , سعید ( 1383 ) , روانشناسی بی وفایی و خیانت , تهران : انتشارات هنرسرای اندیشه

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل سبب ساز گرايش زنان و مردان متاهل به رابطه نامشروع جنسي

- Buss , David M.;Larsen , Randy J.;Westen , Drew ; and Semmllroth, Jennifer . (1992,July) . Sexdiffernes in jealousy : Evolutinon , Physicology , and psychology . Psychological science 3 (4) , 251-

- Glass, shriley P., and wright, Thomas L. (1985) Sex differences in type of extramential involvement and marital dissatistacation . sex Roles 12(9/10) : 1101-

- Loumann , Ed ward o . ; Gognon , John H.; Micheal , Robert T.; and Micheals , stuart . (1994) . The social organization of sexuality .chicago : university of chicage Press

- Lusterman , D-D (1995) . Treating marital infidelity . INR. Mikesell D-D. Lusterman & Mc Daniel E Family therapy : Hand Book of family psychology and and systems theary . (pp.259-269) . Washington, DC : psychological Association

- Lyton Tholl Debbil (2003) . Completed her dissertation on the topic of extramarital affair . To order a copy of the dissertation write De. Layton Thall @ aol.com

- Rubinstion-Nabarro, N. (1997) . ” Systemic Insight ” and the couple ” Seesaw Effect ” in couple and family therapy . In Andolfi , M., Angelo, C., & De Nichico . M. (eds) . feelings and systems in the Italian : sentimente e systemic . Raffaello Cartina Editore , Italy . pp . 195-

- Rubinstein Nabarro , N. & Ivanir Sara (1999) . In Terapia delle coppie di mezza eta in crisiper ana relazione extraconiygale

- Whisman , Mark A.; Dixon, Amy E.; and Johnson , Benjomin . Thera pists’perspectives of couple problems and Treament Issues in the practice of couple therapy . Unpulished manuscript

مقدمه :

          زندگی مشترک نیز مانند هر امر و پدیده دیگر, آسیب ها و آفت های خاص خود را دارد و یکی از این آسیب‌های بزرگ و عمده زندگی مشترک, وجود رابطه نامشروع است (کاوه, 1383). می دانیم که رابطه نامشروع جنسی از دیرباز تاکنون ادامه دارد , یعنی از زمانی که پیوند ازدواج در جامعه مجاز شمرده شد . از لحاظ تاریخی- قبل از اسلام- از وقتی روابط نامشروع جنسی در ده فرمان موسی از جمله گناهان شمرده شد , این مسئله اهمیت یافت. این واقعیت که رابطه نامشروع جنسی کار خطایی است و حتی گناه شمرده می شود, از طریق جامعه در وجود ما کاشته شده است و در فرهنگ و دین ما وجود دارد و ما با آن بزرگ می شویم. به رغم تکفیر اجتماعی و دینی رابطه نامشروع, این پدیده همیشه مطرح بوده و با ما است(Layton Tholl , 2003 ). بی وفایی و خیانت, چنانچه در خانواده ای روی دهد , بیش از همه همسری را که مورد بی وفایی واقع شده , مورد آسیب قرار خواهد داد و موجب مختل شدن بهداشت روان و از دست دادن تعادل عاطفی و رفتاری وی خواهد شد . در این میان , فرزندان نیز از آسیب های وارد شده به ساختار خانواده بی نصیب نخواهند ماند ( کاوه , 1383 )

          البته بی وفایی و خیانت از اموری است که نیاز است تحقیقات و پژوهشهای بیشتری در مورد آن انجام گرفته و به بررسی علل آن پرداخته شود و نتایج آن بصورت گسترده در اختیار عموم, به ویژه همسران قرار گیرد , تا از مواهب آن بهره مند شوند ( کاوه , 1383 )


بیان مسئله :

          احتمالاً هر مشاوری در خانواده درمانی یا زوج درمانی, با ضربه روحی و مخرب عواطف و روابط زناشویی بعد از کشف رابطه نامشروع روبرو شده است(Rubinstein & Ivanir, 1999). طبق آخرین اخبار آمار گیری 17% طلاق ها در آمریکا در اثر بروز روابط نامشروع بوده است و 70% زنان دارای همسر و 45% مردان دارای همسر از رابطه نامشروع همسرانشان بی اطلاع بوده‌اند ( Lyton tholl, 2003 ). در کشورهای مختلف درباره عوامل و دلایل وجود پدیده رابطه نامشروع و روشهای درمان و پیشگیری آن تحقیقات و نظریات مختلفی بیان شده است. اما در کشورمان هنوز پژوهش علمی و چشمگیری در این زمینه نشده است و ما هنوز به درستی نمی‌دانیم که آثار مخرب این پدیده چگونه محیط خانواده را که محیط عاطفی و مدرسه حقیقی مهر و محبت است, تهدید می‌کند

در این میان مسئله ای که نظر پژوهشگر را به خود جلب کرده است, این است که : چه عواملی موجب گرایش زنان و مردان متأهل به رابطه نامشروع جنسی می شود؟

با توجه به ویژگی های مسئله پژوهش, به دنبال مسئله و پرسش اصلی و همچنین با توجه به شواهد, عقاید و نظریات متخصصان و کارشناسان, پرسشهای زیر مطرح می شود

آیا نارضایتی از روابط جنسی همسران موجب گرایش آنان به روابط نامشروع می شود؟

آیا نارضایتی از روابط عاطفی همسران موجب گرایش آنان به روابط نامشروع می شود؟

آیا عدم اطمینان و سو ظن نسبت به همسر و حس انتقام جویی نسبت به وی موجب گرایش زن و شوهر به روابط نامشروع می شود؟

آیا نوعی تنوع‌طلبی بعضی از زن و شوهران موجب گرایش آنان به روابط نامشروع می‌شود؟

آیا بین گرایش به روابط نامشروع با مدت زمانی که از ازدواج افراد می گذرد, رابطه وجود دارد؟

آیا دلایل گرایش به روابط نامشروع در بین زنان و مردان متأهل متفاوت است؟

آیا میزان گرایش به روابط نامشروع در میان زنان و مردان متأهل متفاوت است؟

هدف اصلی :

          هدف اصلی در پژوهش حاضر شناخت عواملی است که موجب گرایش زنان و مردان متأهل به  ایجاد روابط نامشروع جنسی می شود

اهمیت مسئله :

          در طول زندگی زناشویی, شاید بزرگترین آسیب روحی که یک فرد ممکن است متحمل شود, به استثنای مرگ فرزند یا همسر, کشف رابطه نامشروع زوجین است. چون اصل غیر قابل بحث حاکم بر زناشویی, وفادار ماندن نسبت به یکدیگر است. با کشف این نوع رابطه, اعتماد و وفاداری زوج زیر سؤال می رود و نسبتاً تخریب می شود و روابط زوجین سیر نزولی بیشتری پیدا می کند. ( Lusterman,1995 )

با شناخت این عوامل و نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها, می توان تعارضها و کشمکش میان زوجها, استرسها, ناراحتی ها, عقاید و انتظارات نادرست و غیر منطقی زوجین را درزندگی مشترک شناخت و آگاهاندن مسئولان و زوجین گامی در جهت کاهش این معضلات برداشت و در نتیجه, به ایجاد محیط سالم در خانه و جامعه, محکم بودن بنیان خانواده, کاهش روابط نامشروع و در نتیجه آن کاهش آسیبهای اجتماعی همچون خودکشی, طلاق, اختلالات رفتاری و روابط نابهنجار و نظایر آن کمک کرد

بیان فرضیه :

فرضیه اول : بین میزان نارضایتی از روابط جنسی زنان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد

فرضیه دوم : بین میزان نارضایتی از روابط جنسی مردان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد

فرضیه سوم : بین میزان نارضایتی روابط عاطفی زنان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد

فرضیه چهارم : بین میزان نارضایتی روابط عاطفی مردان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد

فرضیه پنجم : بین میزان سو ظن و حس انتقام جویی زنان از بی وفایی همسرشان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد

فرضیه ششم : بین میزان سو ظن و حس انتقام جویی مردان از بی وفایی همسرشان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد

فرضیه هفتم : تنوع طلبی زنان موجب گرایش آنان به رابطه نامشروع جنسی نمی شود؟

فرضیه هشتم : بین میزان تنوع طلبی مردان و گرایش به رابطه نامشروع جنسی رابطه وجود دارد

فرضیه نهم : بین رضایت از روابط جنسی افراد با جنسیت و مدت زمانی که از ازدواج آنان می‌گذرد رابطه وجود دارد

فرضیه دهم : بین رضایت از روابط عاطفی افراد با جنسیت و مدت زمانی که از ازدواج آنان می‌گذرد رابطه وجود دارد

فرضیه یازدهم : بین سو ظن و حس انتقام جویی افراد از همسرشان و جنسیت و مدت زمان ازدواج رابطه وجود دارد

فرضیه دوازدهم : بین میزان تنوع طلبی افراد با جنسیت و مدت زمانی که از ازدواج آنان می‌گذرد, رابطه وجود دارد

فرضیه سیزدهم : بین گرایش افراد به رابطه نامشروع جنسی, جنسیت و مدت ازدواج رابطه وجود دارد

سوابق پژوهشی و رویکردهای علمی :

          در کشور ما, معمولاً مسائل مربوط به رابطه نامشروع جنسی, از بُعد اعتقادی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است و این موضوع بصورت تخصصی و علمی و اینکه چگونه بوجود می‌آید, چگونه ادامه پیدا می کند و چه آسیب هایی برای اعضای خانواده دارد, چگونه درمان می‌شود و چگونه پیشگیری می شود, مورد توجه نبوده است. طبق بررسی ها و نظریات مشاوران و روانشناسان که در زمینه رابطه نامشروع جنسی به مطالعه و تحقیق پرداخته اند,عوامل مختلفی می‌تواند موجب گرایش افراد به رابطه نامشروع جنسی شود که برخی از این عوامل که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از

1 نارضایتی از روابط عاطفی و عدم صمیمیت میان زوجین :

          در میان برخی از زوجین به مرور زمان یک نوع جدایی عاطفی و روابط کور بوجود می آید و راحت تر به جدایی عاطفی تن می دهند. تحریک نشدن و عدم کنجکاوی نسبت به مسائل فردی دیگر موجب می شود فرصت ایجاد روابط جدید جنسی و سایر روابط عاطفی و گشودن راههای جدید بین دو زوج پیش نیامد و در این میان زوجین برای رسیدن به روابط عاطفی مناسب و ارضای احساسات و عواطف ممکن است به روابط نامشروع روی آورند ( Rubinstein & Ivanir, 1999 )

لینک کمکی