پايان نامه مقايسه اختلالات شخصيت متقاضيان جراحي زيبايي با افراد عادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پايان نامه مقايسه اختلالات شخصيت متقاضيان جراحي زيبايي با افراد عادي دارای 113 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه مقايسه اختلالات شخصيت متقاضيان جراحي زيبايي با افراد عادي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه مقايسه اختلالات شخصيت متقاضيان جراحي زيبايي با افراد عادي

فصل اول – کلیات تحقیق
1-1: مقدمه
2-1: بیان مساله
3-1: اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش
4-1: اهداف تحقیق
5-1: فرضیه های تحقیق
6-1: متغیرهای تحقیق
7-1: تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

فصل دوم – مبانی نظری و ادبیات تحقیق
1-2: مقدمه
2-2: تمایل به زیبایی و تلاش برای زیبا شدن
3-2: عوامل موثر در اقدام به جراحی زیبایی
4-2: انواع جراحی زیبایی صورت
1-4-2: جراحی زیبایی بینی یا رینوپلاستی
2-4-2: جراحی زیبائی لاله گوش
3-4-2: عمل جراحی زیبایی پلک ها
4-4-4: کشیدن پوست صورت
5-4-2: لیفت ابرو و پیشانی
6-4-2: جلو آوردن چانه
5-2: شخصیت و اختلالات شخصیت
1-5-2: انواع اختلالات شخصیت
2-5-2: اختلال شخصیت پارانویایی
3-5-2: اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
4-5-2: اختلال شخصیت اسکیزوئید
5-5-2: اختلال شخصیت نمایشی
6-5-2: اختلال شخصیت خودشیفته
7-5-2: اختلال شخصیت مرزی
8-5-2: اختلال شخصیت ضداجتماعی
9-5-2: اختلال شخصیت وسواسی
10-5-2: اختلال شخصیت اجتنابی
11-5-2: اختلال شخصیت وابسته
6-2: نظریه های اختلال شخصیت
1-6-2: نظریه بک
2-6-2: نظریه طرحواره یانگ
3-6-3: نظریه اختلال شخصیت میلون
7-2: پژوهش های انجام شده درباره موضوع تحقیق
8-2: خلاصه مبانی نظری و پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق

فصل سوم – روش تحقیق
1-3: مقدمه
2-3: نوع تحقیق
3-3: جامعه آماری
4-3: نمونه آماری و حجم نمونه
5-3: شیوه نمونه گیری
6-3: روش گردآوری اطلاعات
7-3: شرایط ورود آزمودنی ها به مطالعه
8-3: ابزار گردآوری اطلاعات
9-3: روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها
1-4: مقدمه
2-4: آمار توصیفی
3-4: فرضیه های تحقیق
فصل پنجم – نتیجه گیری و بحث
1-5: مقدمه
2-5: نتیجه گیری و بحث فرضیه های تحقیق
3-5: محدودیتهای پژوهش
4-5: پیشنهادهای تحقیق
1-4-5: پیشنهادهای تحقیقی
2-4-5: پیشنهادهای کاربردی
منابع
پیوست ها

فهرست جداول
جدول 1-4: میانگین و انحراف معیار اختلالات شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی
جدول2-4: نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت وضعیت نرمال بودن اختلات شخصیت
جدول 3-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت وسواسی
جدول 4-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت اجتنابی
جدول 5-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت وابسته
جدول 6-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت ضداجتماعی
جدول 7-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت مرزی
جدول 8-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت خودشیفته
جدول9-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت هیستری
جدول 10-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت پارانوئید
جدول 11-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
جدول 12-4: تفاوت گروه های هدف از نظر میانگین اختلال شخصیت اسکیزوئید

فهرست نمودارها
نمودار 1-4: نمودارهای نرمال بودن هر کدام از اختلالات شخصیت

بخشی از منابع و مراجع پروژه پايان نامه مقايسه اختلالات شخصيت متقاضيان جراحي زيبايي با افراد عادي

- ارونسون, الف., ترجمه شکرکن, ح., 1386, روانشناسی اجتماعی., تهران: انتشارات رشد. ص 396
- اسمعیلی کولاله, الف., 1385, مقایسه اختلالات شخصیت مجرمین با افراد عادی, پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز
- افخم ابراهیمی, ع و قلعه بندی, م., 1383, الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی بینی, فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, شماره 36 : 4-10
-امامی, ط., فاتحی زاده, م و نجاریان, ب., 1383, علایم اختلال شخصیت در میان دختران جوان, مجله پژوهش زنان, 2(2): 103-116
- انجمن روانپزشکی امریکا., ترجمه نیکخو, م و آوادیس یانس, ه., 1385, متن تجدید نظر شده چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-4-TR ., تهران: انتشارات سخن
-بیگان, پ., ترجمه خلیلی, ف., 1383, دائره المعارف زیبایی, جراحی پلاستیک, جراحی برای زیبایی, کوچک و بزرگ کردن چانه, خال کوبی, پرکننده های پوستی., تهران: نشر فرا روی
-پروین, ج.؛ ترجمه جوادی, م و کدیور, پ., 1381, شخصیت نظریه و پژوهش., تهران: انتشارات آییژ, 191-
-پوستی, ب., جالسی, م و اصغری, ع., 1387, زیبایی صورت: دانستنی های جراحی زیبایی صورت., جلد اول, تهران: شوکا
-خواجه موگهی, ن., 1373, آماده سازی مقدماتی فرم فارسی پرسشنامه بالینی چند محوری میلون- II, پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, تهران, انیستیتو روانپزشکی تهران
-دیویسون, ن., ترجمه دهستانی, م., 1384, آسیب شناسی روانی., جلد اول. تهران انتشارات نشر ویرایش
-سادوک, ب و سادوک, و., ترجمه پورافکاری, ن., 1382, خلاصه روانپزشکی., جلد دوم, تهران: انتشارات شهراب
-سلیمی, الف., 1384, رینوپلاستی: جراحی پلاستیک بینی., تهران: انتشارات کمال الملک
-شریفی, ع الف., 1386, راهنمای ام. سی. ام. آی (میلون2). تهران: انتشارات روان سنجی
-شمس, گ., 1383, شناخت درمانی اختلالات شخصیت, تهران: انتشارات رشد
-صادقی حسن آبادی, م و ساعدی, ب., 1386, نگاهی به جراحی پلاستیک بینی, تهران: انتشارات تیمور زاده
-عزیزی, م., ماهروزاده, س و نیک روان فرد, ن., 1387, ملاحظلات اخلاقی در جراحی های زیبایی, مجله اخلاق و تاریخ پزشکی, 1(3): 25-33
-علمدار ساروی, م و قلعه بندی, م., 1383, ویژگیهای شخصیتی داوطلبان انجام جراحی زیبایی, فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, شماره 36 : 11-18
-کارور, ج اس و شی یر, م., ترجمه رضوانی الف., 1375, نظریه های شخصیت., مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی, صص 285-301
-گروه مولفان., 1386, روانشناسی عمومی., تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور
-گلدر, م., مایو, ر و کن, ف., ترجمه پورافکاری, ن., 1385, درسنامه مختصر روانپزشکی آکسفورد, تهران: انتشارات شهرآب
-مختاری امیرمجدی, ن., سرگلزایی, م., عیوضی, ن., کریمی, ش و ابراهیم زاده, س., 1381, مطالعه تاثیر رینوپلاستی زیبایی در وضعیت روانی مراجعین براساس پرسشنامه GHQ . مجله گوش, گلو, بینی و حنجره ایران, 14(3-4): 29-35
-مرونک, ف., ترجمه مزرعتی, ع., 1385, اطلاعات عمومی درباره جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی), انتشارات پارس پیدورا
-هادی نژاد, ح., 1386, تحول یافتگی من و اختلالات شخصیت: مقایسه دو گروه زندانی و غیر زندانی, فصلنامه روانشناسان ایرانی, 4(14): 177-
-هادی نژاد, ح., 1386, تحول یافتگی من و اختلالهای شخصیت در مقایسه دو گروه زندانی و غیر زندانی, مجله روانشناسی کاربردی, 2(5): 35-50
-یانگ, ج., ترجمه صاحبی, ع., 1384, شناخت درمانی اختلالات شخصیت., تهران: نشر مشترک ارجمند و نشر آگه
-یانگ, ج., کلوسکو, ژ و ویشار, م., ترجمه حمیدپور, ح., 1386, طرحواره درمانی., تهران: انتشارات ارجمند و نسل فردا
منابع انگلیسی
Babuccu, O., Latifolu, O., Atabay, K., Oral, N & Coan, B., 2003, Sociological aspects of rhinoplasty, J Aesthetic Plast Surg; 27(1):44-
Castello, JR & Barros, J., 1998, A Body dysmorphic disorder and aesthetic surgery: case report, J Aesthetic plast surg; 22(S): 329-
Clarkin, J., Lenzenweger, MF., 1996, Major theories of personality disorder, New York: The Gilford Press
Crerand, CE., Franklin, ME & Sarwer, DB., 2006, Body Dysmorphic Disorder and Cosmetic Surgery, Plastic and Reconstructive Surgery; 118: 167-
David, B., Sarwer, et al., 1998, The Psychology of Cosmietic Surgery. A Review and Reconceptualization, Clinical Psychology Review., 18: 1-
John, FC & Lenzenweger, MF., 1996, Major Theories of Personality Disorder. New York: Guilford Press
Klassen,A., Jenkinson, C., Fitzpatrick, R & Goodacre. T.,1996, Patients’ health related quality of life before and after aesthetic surgery, Br J Plast Surg;49(7):433-
Kazuhiro, H., Hideo, M., Nobuaki, N., Minekatsu, A., Kazuya, A., Hitoshi, M., and Eijyu, Uchinuma., 2007, Importance of a Psychiatric Approach in Cosmetic Surgery, Aesthetic Surg J, 27:396–401
Meyer, L & Jacobsson, S., 1987, Psychiatric and psychosocial characteristics of patients accepted for rhinoplasty, Ann Plast Surg;19(2):117-
Meningaud, JP., Servant, JM & Herve, C., 2000, Bertrand JC. Ethics and aims of cosmetic surgery: a contribution from an analysis of claims after minor damage, Med Law; 19(2): 237-
Napleon, A., & lewis, C., 1993, Psychological considerations in lipoplasty: the problematic or special care patient, J Annal of Plastic Surgery; 23: 430-
Ohya, D., et all., 1996, Somatization in adolescence with reference to dysmor -phophbia; Psychiarty Clin Nerverosci, 50(1): 31-
Phillips, KA., 1998, Body dysmorphic disorder: clinical aspects and treatment strategies. Bull Menninger Clin, 62:A33–
hillips, KA., Dufresne, RG., 2001, Body dysmorphic disorder. A guide for dermatologists and cosmetic surgeons. Am J Clin Dermatol, 1:235–43
Phillips, KA., Castle, DJ., 2001, Body dysmorphic disorder in men. Br Med J, 323:1015–6
Tignol, J., Biraben-Gotzamanis, L., Martin-Guehl, C., Grabot, D., Aouizerate, B., 2007, Body dysmorphic disorder and cosmetic surgery: Evolution of 24 subjects with a minimal defect in appearance 5 years after their request for cosmetic surgery, European Psychiatry 22: 520-
Sobanski, E., Schmidt, MH., 2000, ‘Everybody looks at my pubic bone’—acase report of an adolescent patient with body dysmorphic disorder. Acta Psychiatr Scand, 101:80–82
Zojaji, R., Javanbakht, M., Ghanadan, A., Hosien, H., & Sadeghi, H., 2007, High prevalence of personality abnormalities in patients seeking rhinoplasty, Otolaryngol Head Neck Surg; 137(1):83-
Zahiroddin, AR., Shafiee-Kandjani, AR., & Khalighi-Sigaroodi, E., 2008, Do mental health and self-concept associate with rhinoplasty requests, J Plast Reconstr Aesthet Surg; 61(9):1100-
Veale, D,. Haro, LD,. & Lambrou, C., 2003, Cosmetic rhinoplasty in body dysmorphic disorder, The British Association of Plastic Surgeons, 56: 546–

چکیده:

    پژوهش حاضر با هدف مقایسه اختلالات شخصیت طالبین جراحی زیبایی با افراد عادی صورت گرفته است. تحقیق حاضر یک مطالعه علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعین طالب جراحی زیبایی به کلینیک شیخ الرئیس تبریز طی می باشد. نمونه گیری به روش در دسترس و تمام شماری طی 3 ماه از میان مراجعین به 3 پزشک جراح زیبایی و به تعداد 50 نفر صورت گرفت و با 50 نفر از افراد عادی از نظر سن و جنسیت همتاسازی شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اختلال شخصیت میلون 2 گردآوری گردید. نتایج با نرم افزار SPSS و به کمک روش آماری تی تست مستقل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد در گروه طالبین جراحی زیبایی تعداد 43 نفر 86 درصد زن و 7 نفر 14 درصد مرد بودند. میانگین سن گروه طالبین جراحی زیبایی 96/25 با انحراف استاندارد 80/4 و در گروه کنترل 04/25 با انحراف استاندارد 67/7 بود. میانگین اختلالات شخصیت وسواسی, ضداجتماعی, خودشیفته, هیستری در طالبین جراحی زیبایی بیشتر از گروه کنترل بود و اختلال شخصیت وابسته و اسکیزوئید در گروه کنترل بیشتر از طالبین جراحی زیبائی بود. در اختلالات شخصیت اجتنابی, مرزی, پارانوئید, اسکیزوتایپال بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. مداخلات روانی برای متقاضیان جراحی زیبایی اهمیت دارد

کلیدواژه های تحقیق: اختلالات شخصیت, جراحی زیبایی, پرسشنامه اختلال شخصیت میلون

 

1-1: مقدمه

از نظر اورنسون (1386) مهم ترین ویژگی انسان اجتماعی, تلاش در جهت نفوذ اجتماعی است. اساساً کسب وجهه در جامعه نتایج کاربردی زیادی برای افراد دارد, بواسطه آن بهتر می توانند اهداف خود را پیش ببرند. در این میان با توجه به ویژگی تمدن اجتماعی امروز که در آن به ظاهر افراد ارزش بیشتری داده می شود, الگوهای خاصی از عملکرد در این باره بوجود آمده است که یکی از آنها تصمیم به جراحی زیبایی است. با اینکه متخصصان عوارض جسمانی زیادی برای جراحی زیبایی بیان می کنند اما آمار افراد طالب جراحی زیبایی روز به روز بیشتر می شود (عزیزی, ماهروزاده, نیک روان فرد, 1387). از طرفی گسترش  افرادی که روزانه به مراکز قضایی مراجعه می کنند تا از پزشکان جراحی زیبایی شان به جهت نرسیدن به هدفشان شکایت کنند لزوم بررسی این مساله را نشان می دهد

روانشناسان در بررسی الگوهای پایدار تجارب ذهنی و رفتاری افراد, که خارج از معیار فرهنگی است, از مفاهیم مختلفی مانند اختلالات شخصیت به عنوان یکی از جنبه های شناخت کلی مشکلات شخصیتی استفاده می کنند (سادوک, سادوک, 1382). از آن جایی که بسیاری از طالبین جراحی زیبایی بدلایل نامعقول اقدام به عمل جراحی می کنند و همچنین ممکن است رضایت از نتیجه جراحی کمتری را ابراز کنند, لذا لزوم بررسی الگوهای اختلالات شخصیت در متقاضیان جراحی به منظور شناخت بهتر و کمک رسانی بیشتر به این افراد احساس می شود

2-1: بیان مساله

تمایل به زیبایی از دیرباز در سرشت انسانها وجود داشته است. امروزه تحولات فرهنگی در جوامع مختلف و همچنین افزایش نگرانی افراد نسبت به وضعیت ظاهری خود, تقاضای گسترده برای انجام جراحی زیبایی را در پی دارد. از طرفی پیشرفتهای علم پزشکی, توانایی بشر را در دستکاری و تغییر ظاهر افراد ممکن ساخته و طالبینی از عموم مردم برای جراحی زیبایی بوجود آورده است. براساس آمار منتشر شده سال 2003 در آمریکا, پنج جراحی معمول و رایج زیبایی شامل افزایش و کاهش حجم سینه, جراحی زیبایی پلک, جراحی زیبایی بینی, تزریق بوتوکس و ; بوده است. برداشتن مو با لیزر, میکرودرم ابریژن, پیلینگ شیمیایی و تزریق کلاژن هم به عنوان شایع ترین مداخلات زیبایی غیر جراحی مطرح شده اند (عزیزی, ماهروزاده و نیک روان فرد, 1387).

در سال 1997 یک بررسی در امریکا نشان داد که 56 % زنان و 43 % مردان از ظاهر خود ناخوشنود بوده اند. بر پایه گزارش انجمن جراحی پلاستیک و زیبایی امریکا, جراحی های زیبایی در سال های 1997 تا 1999 با 119% افزایش به بیش از 6/4 میلیون جراحی در سال 1999 رسیده است (کسل و هانیگن, نقل از علمدار ساروی و قلعه بندی, 1383). در کشور ما نیز از حدود دهه 70 تقاضا برای جراحی های زیبایی 80 درصد رشد داشته و این آمار در حال حاضر رو به افزایش است. دیگر جراحی های زیبایی منحصر به طبقه مرفه جامعه نیست و از هر طبقه اجتماعی افرادی وجود دارند که بخشی از صورت یا اندام خود را به تیغ جراحان زیبایی سپرده اند. این روند به گونه ای ادامه یافته که مردم ایران در کنار کشورهای ترکیه و برزیل در رده های نخست میزان جراحی های زیبایی جهان قرار دارند. درصد بالایی از تقاضای جوانان برای جراحی های زیبایی از سوی دختران است. بطوری که 95 درصد متقاضیان را زنان و دختران 14 تا 45 سال برای جراحی بینی و کاشت مو و 5 درصد را مردان برای انجام جراحی بینی تشکیل می دهند, اگرچه آمار مردان متقاضی مداخلات زیبایی در سالهای اخیر روند روبه رشدی داشته است. برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا جراحی پلاستیک بینی شایعترین عمل زیبایی در ایران است و حذف چین و چروک های صورت در رتبه دوم قرار دارد (نقل از عزیزی, ماهروزاده و نیک روان فرد, 1387)

زیبایی به جهت پاداش بخش بودن یکی از عوامل موثر و اثر بخش در روابط بین فردی است. افراد زیبا بطور پنهان یا آشکار پیوسته در روابط اجتماعی مورد تقویت قرار می گیرند. چنانکه شواهد علمی نشان می دهد مردم کودکان زیبارو را کمتر مورد سرزنش و نکوهش قرار داده و بیشتر مورد علاقه قرار می دهند. همچنین یافته های محققان نشان می دهد دانش آموزان تمایل دارند آن دسته از همکلاسی های خود را که واجد زیبایی و جاذبه بدنی هستند, شایسته تر و باکفایت تر از دیگر همکلاسی هایشان درجه بندی کنند (ارونسون, 1386). اساسا در دوران بزرگسالی نیز مشخص شده است که زنان زیبا تاثیر بیشتری بر مردان دارند تا زنان معمولی. و مردم تمایل دارند به یک زن زیبا نظر مطلوب تری داشته باشند, مگر اینکه مظنون شوند می خواهد از زیبایی خود سو استفاده کند (ارونسون, 1386). بدین ترتیب زیباتر شدن می تواند انگیزه ای قوی برای اقدام به جراحی زیبایی باشد

بالاترین منفعت یک عمل جراحی زیبایی, مساله روان شناختی آن برای بیمار است (عزیزی, ماهروزاده و نیک روان فرد, 1387). یافته های تحقیق مشخص کرده است که مسایل مختلفی در تمایل فرد برای انجام یک مداخله زیبایی دخیل هستند, مانند: افزایش اعتماد به نفس و احساس بهتری نسبت به خود داشتن, که این مسائل تصمیم گیری پزشک را در مورد چگونگی بیان خطرات آن مداخله دچار اشکال می کند (منینگود[1], سروانت[2], هرو[3] و برتراند[4], 2000). دانشمندان اجتماعی دریافته اند که مردم, زیبایی ظاهری را با ویژگی های شخصیتی پسندیده هم چون شایستگی و پذیرش اجتماعی, ربط می دهند (علمدار ساروی و قلعه بندی, 1383)

از آنجا که جراحی های زیبایی, برای تغییر ظاهر افراد و افزایش خشنودی و بهبود اعتماد به نفس آنها انجام می شود, بنابراین جراحی های زیبایی می تواند پیامد یک الگوی شخصیتی معیوب باشد. طبق تئوری تغییر رفتار, همه ابعاد روانی- اجتماعی ساختار الگویی دارند و بطور یکپارچه رفتارها و مکانیسم های مقابله ای مثبت را باعث می شوند. از نظر روانشناسان ویژگی های شخصیتی اساس الگوهای رفتاری افراد می باشد. آلپورت شخصیت را سازمانی پویا از نظام های روانی و جسمانی می داند که در درون فرد قرار دارد (آلپورت, نقل از پروین, 1381) و تا اندازه ای قابل پیش بینی هستند که بر عواطف و الگوهای رفتاری انسان تاثیر می گذارد (کارور و شی یر, 1375)

پژوهش های رواشناختی مرتبط با اختلالات شخصیت درباره طالبین جراحی زیبایی نشان داده است که 70 % از طالبین جراحی زیبایی یک اختلال شخصیت , در محور یک داشتند و 5/19 % آنها یک اختلال در محور دو داشتند (ناپلئون[5], 1993). پژوهش زجاجی[6], جوانبخت[7], قنادان[8], حسین[9] و صادقی[10] (2007) نشان داده اند که اختلال شخصیت وسواسی دارای بیشترین فراوانی و اختلال شخصیت ضداجتماعی از کمترین فراوانی در میان افراد طالب جراحی زیبایی بینی بودند

سایر پژوهش های روانشناختی از جمله تحقیق بابوججو[11], لطیف اغلو[12], آتابای[13], اورال[14] و جوشان[15] (2003) نیز نشان داد که زنان طالب جراحی زیبایی بینی دارای ویژگی های خودمحوری, بچه گانه, فعالیت زیاد, تکانشی, رقابتی, عکس العملی, کمالگرایی درباره خودشان هستند. مردان طالب جراحی زیبایی بینی دارای تنش و اضطراب با احساس حقارت می باشند. پژوهش ظهیرودین[16], شفیعی کندجانی[17] و خلیقی سیگارودی[18] (2008) در مقایسه سلامت روانی (شامل نمره کل مقیاس و زیر مقیاس های افسردگی, اضطراب, اختلال در عملکرد اجتماعی, علایم بدنی) و خودمفهومی بین بیماران متقاضی جراحی بینی و گروه کنترل نشان داد که تفاوت معنی داری بین این دو گروه در متغیرهای مذکور وجود ندارد.

با توجه به اینکه پژوهشی که در رابطه با ویژگی های اختلالات شخصیت طالبین جراحی زیبایی انجام شده باشد خیلی کم است و اکثر پژوهش ها بر اساس پیامدهای جراحی زیبایی صورت گرفته است همچنین فاقد گروه کنترل می باشند. بنابراین پژوهش حاضر ضمن توجه به این مساله به مقایسه اختلالات شخصیت متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی می پردازد تا نتایج مطالعات قبلی را در وضعیت پژوهشی جدید مطالعه کند.

3-1: اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

امروزه در کمتر مجله و روزنامه ای می توانیم ببینیم که تبلیغات مربوط به جراحی زیبایی وجود نداشته باشد. از طرفی گسترش روزافزون طالبین جراحی زیبایی در ایران موجب شده است که افراد زیادی برای انجام جراحی زیبایی مراجعه کنند, بدون اینکه جراحی زیبایی نیازی زیستی برای مردم تلقی شود همچنین برخی پزشکان نیز به عوارض ناشی از جراحی زیبایی که ممکن است افراد را دامنگیر آن سازد هشدار می دهند, در همین رابطه آمارها از مرگ برخی از این افراد در زیر تیغ جراحی زیبایی خبر می دهند. لذا با در نظر گرفتن مشکلات مختلف ناشی از اقدام به جراحی زیبایی, ضرورت انجام مطالعات مختلف در این باره احساس می شود

در بررسی اینکه چرا افراد طالب زیباتر شدن هستند عوامل متعددی را می توان برای تبیین این مساله اشاره کرد. آیا افرادی که برای جراحی زیبایی اقدام می کنند واقعاً برای جراحی زیستی اقدام می کنند یا طالب جراحی روانی هستند. به عبارت دیگر آیا برای تغییر وضعیت روانی خود به این عمل اقدام می کنند. اگر چنین باشد لزوم بررسی این که چه نوع افرادی به این رفتار اقدام می کنند, از اهمیت علمی و عملی برخوردار است و نتایج حاصل از آن ضمن این که موجب افزایش آگاهی و توسعه علمی می شود زمینه کمک رسانی بیشتر به افراد مهیا می گردد. به هر حال, اگر فرضیه عوامل روانشناختی مانند اختلالات شخصیتی در اقدام به جراحی زیبایی دخالت داشته باشد, بررسی علمی در قالب یک پایان نامه احساس می شود و می تواند ما را در مداخلات روانی و کمک های واقعی تر به این افراد یاری رساند و از هزینه های سرسام آور جراحی و عوارض ناشی از آن بکاهد

از بعد علمی پژوهش حاضر در تداوم پژوهش های کاستلو[19] (1998), مایر[20] و جاکوبسون[21] (1987), کلاسن[22], جانکینسون[23], فیتزپاتریک[24] و گوداکر[25] (1996), افخم ابراهیمی و قلعه بندی (1383), بوبوکا, لطیف اغلو, آتابای, اورال, جوشان (2003), اوهیا (1996), زجاجی, جوانبخت, قنادان, حسین, صادقی (2007) می باشد که در توسعه علمی ما در این باره مفید خواهد بود و از آن جایی که تحقیق محدودی که درباره طالبین جراحی زیبایی صورت گرفته و نتایج همسویی کمی دارند, لذا بررسی این مساله از جنبه های مختلف ما را به شناخت بهتر این افراد و نتایج پژوهش ها رهمنون خواهد ساخت.

 

4-1: اهداف تحقیق

هدف کلی: مقایسه اختلالات شخصیت متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

 

اهداف جزئی

1- تعیین وضعیت اختلالات شخصیت افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی

1- مقایسه اختلال شخصیت وسواسی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

2- مقایسه اختلال شخصیت اجتنابی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

3- مقایسه اختلال شخصیت وابسته متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

4- مقایسه اختلال شخصیت ضداجتماعی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

5- مقایسه اختلال شخصیت مرزی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

6- مقایسه اختلال شخصیت خودشیفته متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

7- مقایسه اختلال شخصیت هیستری متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

8- مقایسه اختلال شخصیت پارانوئید متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

9- مقایسه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

10- مقایسه اختلال شخصیت اسکیزوئید متقاضیان جراحی زیبایی با افراد عادی

 

5-1: فرضیه های تحقیق

1- اختلال شخصیت وسواسی در متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

2- اختلال شخصیت اجتنابی متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

3- اختلال شخصیت وابسته متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

4- اختلال شخصیت ضداجتماعی متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

5- اختلال شخصیت مرزی متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

6- اختلال شخصیت خود شیفته متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

7- اختلال شخصیت هیستری متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

8- اختلال شخصیت پارانویایی متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

9- اختلال شخصیت اسکیزوتایپال متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

10- اختلال شخصیت اسکیزوئید متقاضیان جراحی زیبایی و افراد عادی متفاوت است

 


6-1: سئوالات تحقیق

1- وضعیت اختلالات شخصیت افراد متقاضی جراحی زیبایی چگونه است؟

2- وضعیت اختلالات شخصیت افراد عادی چگونه است؟

 

7-1: متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: اختلالات شخصیت (اختلال شخصیت وسواسی, اختلال شخصیت اجتنابی, اختلال شخصیت وابسته, اختلال شخصیت ضداجتماعی, اختلال شخصیت مرزی, اختلال شخصیت نمایشی, اختلال شخصیت هیستری, اختلال شخصیت پارانویایی, اختلال شخصیت اسکیزوتایپال, اختلال شخصیت اسکیزوئید)

متغیر وابسته : تقاضا و اقدام به جراحی زیبایی

متغیر کنترل : سن و جنسیت

 

8-1: تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

اختلال شخصیت: اختلال شخصیت الگویی پایدار از رفتار و تجربه درونی است که با انتظارات فرهنگی, به میزان قابل توجهی مغایرت دارد, فراگیر و نافذ است, و در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز می شود, در طی زمان پایدار است و به پریشانی یا اختلال منجر می شود (انجمن روانپزشکان آمریکا, 1385)

 

تعریف نظری اختلال شخصیت پارانویایی: خصوصیت اصلی این اختلال میل نافذ و بی مورد به تعبیر اعمال دیگران به عنوان عمل تحقیرآمیز و تهدید کننده عمدی است. این میل در اوایل جوانی شروع شده و خود را در زمینه های مختلف نشان می دهد. تقریباً همه آنها نگران نوعی آسیب دیدن و سو استفاده از جانب دیگران هستند. مبتلایان به این اختلال به کرات وفاداری و قابل اعتماد بودن دوستان و بستگان خود را مورد پرسش قرار می دهند. چنین افرادی غالباً حسادت بیمارگونه دارند و بدون دلیل در وفاداری همسر و شریک جنسی خود تردید می کنند (سادوک, سادوک, 1382).

[1] -Meningaud

[2] – Servant

[3] – Herve

[4] – Bertrand

[5] – Napleon

[6] -Zojaji

[7] – Javanbakht

[8] – Ghanadan

[9] – Hosien

[10] – Sadeghi

[11] – Babuccu

[12] – Latifolu

[13] – Atabay

[14] – Oral

[15] – Coan

[16] -Zahiroddin

[17] – Shafiee-Kandjani

[18] – Khalighi-Sigaroodi

[19]-  Castello

[20] – Meyer

[21] – Jacobsson

[22] – Klassen

[23] – Jenkinson

[24] – Fitzpatrick

[25] – Goodacre

لینک کمکی