پايان نامه آزمون نظريه بي سازماني اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

پايان نامه آزمون نظريه بي سازماني اجتماعي دارای 185 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه آزمون نظريه بي سازماني اجتماعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه آزمون نظريه بي سازماني اجتماعي

چکیده;
مقدمه;
بخش اول : نظریه بی سازمانی اجتماعی و تحولات آن
فصل اول : رابطه جرم و اجتماع
مبحث اول : جرم و اجتماع;
گفتار اول : محیط اجتماعی
1) محیط خانوادگی
2) محیط اتفاقی;
3) محیط انتخابی
4) محیط تحمیلی
گفتار دوم : عوامل محیطی
الف) مهاجرت روستاییان به شهرها وشهرنشینی و پیامد های آن;
ب) فقر و بیکاری
گفتار سوم : نقش عوامل محیطی (اجتماعی) در جرم
1)    عوامل جرم زای اجتماعی;
الف) نابهنجاری خانوادگی
ب) محرومیت اقتصادی و فقر;
ج) تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم;
د) خانواده های بد سرپرست;
2) نقش محیط اجتماعی در پیدایش و گسترش جرایم
مبحث دوم : کج رفتاری
گفتار اول : مفهوم کج رفتاری;
1) تعریف کج رفتاری;
2) چرا مردم کج رفتاری می کنند
3) دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
فصل دوم : بی سازمانی اجتماعی;
مبحث اول : بی سازمانی اجتماعی;
گفتاراول : آشفتگی اجتماعی;
1) علائم و نشانه های آشفتگی اجتماعی
2) عوامل آشفتگی اجتماعی;
3) نظریات آشفتگی اجتماعی
گفتار دوم : مفهوم بی سازمانی اجتماعی;
1) تعریف بی سازمانی اجتماعی;
2) بی سازمانی اجتماعی و کژ کارکرد های اجتماعی;
مبحث دوم : نظریات جرم شناسی در ارتباط با تاثیر محیط بر ارتکاب جرایم
گفتار اول : نظریات و تئوری های جرم شناسی و فساد در خصوص تاثیر محیط بر ارتکاب جرایم;
1) تئوری دورکیم
2) مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی
3) تئوری سادرلند
4) نظریه مرتن
5) تحقیقات مرکز جرم شناسی وکرسون پاریس
فصل سوم : نظریات جغرافیای جرم در شهرها
مبحث اول :  نظریات جغرافیای جرم در شهرها;
گفتار اول : بیان نظریات
1) نظریه پنجره شکسته;
2) نظریه مکان های جرم خیز;
3) نظریه محیط مساعد;
4) نظریه مکان ویژه
5) نظریه فضایی;
6) نظریه طبقه بندی واحد مسکونی;
7) نظریه محیط فقیر
8) نظریه نواحی آسیب پذیر
9) نظریه نمایش جغرافیای;
10) نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) ;
11) نظریه فضای قابل دفاع
بخش دوم : یافته های تحقیق
فصل اول : بافت فیزیکی و ترکیب جمعیتی;
مبحث اول : بافت فیزیکی تمام شهر و بافت فیزیکی دو محله انتخاب شده;
گفتار اول : بافت فیزیکی شهر;
1) سیمای شهر
2) محلات شهر;
3) معماری ساختمان های شهر
گفتار دوم : بافت فیزیکی دو محله قلعه باغ و سی و سه بیگ;
1) محله قلعه باغ
2) محله سی و سه بیگ
گفتار سوم : مقایسه بافت فیزیکی و سیمای دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ با الگوی بی سازمانی اجتماعی
1) محله قلعه باغ
2) محله سی و سه بیگ
مبحث دوم : ترکیب جمعیتی
گفتار اول : ترکیب جمعیتی منطقه (نژاد, زبان, مهاجرت);
1)نژاد;
2) زبان
3) مهاجرت
گفتار دوم : ترکیب جمعیتی دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ
1) ترکیب جمعیتی محله قلعه باغ;
2) ترکیب جمعیتی محله سی و سه بیگ;
گفتار سوم : مقایسه ترکیب جمعیتی دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ با الگوی بی سازمانی اجتماعی
1) محله قلعه باغ;
2) محله سی وسه بیگ;
فصل دوم : وضعیت اقتصادی و تحرک جمعیتی
مبحث اول : وضعیت اقتصادی;
گفتار اول : نیروی انسانی واشتغال(شغل های موجود در منطقه);
1) نیروی انسانی واشتغال
2) صنعت و معدن
3)کشاورزی;
4) دامداری;
گفتار دوم : رفاه و تامین اجتماعی;
گفتار سوم : وضعیت اقتصادی (درآمد واشتغال) در دو محله قلعه باغ وسی وسه بیگ
1) وضعیت اقتصادی ساکنین محله قلعه باغ;
2) وضعیت اقتصادی ساکنین محله سی وسه بیگ;
گفتار چهارم : مقایسه وضعیت اقتصادی دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ با الگوی بی سازمانی اجتماعی
1) محله قلعه باغ;
2) محله سی وسه بیگ;
مبحث دوم : تحرک جمعیتی
گفتار اول : تحرک جمعیتی منطقه;
1) جمعیت;
گفتار دوم : وضعیت تحرک جمعیتی دو محله قلعه باغ وسی وسه بیگ
1) محله قلعه باغ
2) محله سی وسه بیگ
گفتار سوم : مقایسه وضعیت تحرک جمعیتی دو محله قلعه باغ وسی وسه بیگ با الگوی بی سازمانی اجتماعی
1) محله قلعه باغ
2) محله سی وسه بیگ
فصل سوم : وضعیت فرهنگی و بزهکاری;
مبحث اول : وضعیت فرهنگی
1) فرهنگ منطقه;
2) وضعیت آموزش و پرورش
گفتاردوم : وضعیت فرهنگی دو محله قلعه باغ و سی و سه بیگ
1) ارزشهای اخلاقی حاکم در منطقه
2) باور های عامیانه
3) ضرب المثل ها
الف) موافق با قانون
ب) مخالف با قانون
گفتارسوم: بررسی اجمالی تاثیر فرهنگ دو محله در ارتکاب جرایم و مقایسه با الگوی بی سازمانی اجتماعی;
1)محله قلعه باغ
2)محله سی و سه بیگ
مبحث دوم : وضعیت بزهکاری;
گفتار اول : وضعیت و آمار بزهکاری در منطقه
1) حفظ امنیت منطقه و دادگاه;
گفتار دوم : بررسی وضعیت بزهکاری در دو محله قلعه باغ و سی و سه بیگ ومقایسه آن با الگوی بی سازمانی اجتماعی;
1) محله قلعه باغ
2) محله سی وسه بیگ
نتیجه گیری;
پیشنهادات و راهکار هایی برای پیش گیری از جرم;
راهکارهایی برای مدیریت شهری
ضمایم : جداول ,آمارها, نقشه ها
منابع ومآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پايان نامه آزمون نظريه بي سازماني اجتماعي

1)احمدی, حبیب,(1383), بررسی عوامل موثر بر تمایل حاشیه نشینان بر رفتار بزهکارانه؛ مطالعه موردی حاشیه نشینان شهر شیراز, شیراز, دانشگاه شیراز, مرکز جمعیت شناسی

2)احمدی, حبیب, (1384), جامعه شناسی انحرافات, تهران, انتشارات سمت

3)احمدی علی آبادی , کاوه, 1381-1382, برنامه ریزی بلند مدت بخش اجتماعی و فرهنگی نمونه موردی جامعه ایران, دفتر آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه ریزی, تهران

4)بیرو, آلن, فرهنگ علوم اجتماعی, باقر سارو خانی , تهران, چاپ دوم , کیهان ,

5) تاج زمان, دانش, مجرم کیست جرم شناسی چیست,موسسه کیهان

6)توسلی,غلامعباس, 1378, جامعه شناسی شهری, تهران, انتشارات دانشگاه پیام نور

7)تن,کیون هون,1385,پیشگیری از طریق طراحی محیط؛ترجمه علی سلطانی,فصلنامه مطالعات پیشگیری ازجرم؛ش. 1

8)جولیوس گولد,ویلیام ل کولب,فرهنگ علوم اجتماعی,ترجمه باقر پرهام و دیگران,تهران,انتشارات مازیار

9)جهاد کشاورزی شهرستان شبستر , 1379, انتشارات سازمان کشاورزی آذربایجان شرقی , صص 183 و

10) حکیمی, محمد رضا, محمد, علی؛ الحیاه ج4, ص281 ,دفتر نشر فرهنگ اسلامی, چاپ اول, 1367 ش

 11)خلفی, محسن ,1388,مبانی حقوقی پیشگیری از جرم, ناشرنورالسجاد,چاپ افق,جلد اول

12) داریاپور,زهرا,1372,بررسی ویژگی های اقتصادی کجروان اجتماعی درسطح شهرتهران,تهران,وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

13)دورکیم,داوید امیل؛1383,قواعد روش جامعه شناسی,ترجمه علی محمد کاردان,تهران,نشر دانشگاه تهران

14)دورکیم ,امیل , تقسیم کار اجتماعی, ترجمه باقر برهام,

15)دورکیم, داوید امیل, فلسفه و جامعه شناسی, مترجم,فرحناز خمسه ای,مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها,1360ش

16)رفیع پور, فرامرز, توسعه و تضاد, ص 198, شرکت سهامی انتشار, چاپ پنجم,

17) رفیع پور ,فرامرز , آنومی یا آشفتگی اجتماعی, پژوهشی در پتانسیل آنومی در شهر تهران, سروش

18) روشن , حسین, 1377, شبستر و پیرامون آن , نشر جامی

19)ساسان پور,شهرزاد,1377,شبستر در بستر تاریخ,انتشارات دانشگاه آزاد واحد شبستر

20) ستوده ,هدایت الله؛مقدمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی,تهران,آوای نور,1373,چاپ دوم,ص

21) سخاوت , جعفر, 1381 , جامعه شناسی انحرافات, انتشارات دانشگاه پیام نور

22)سلیمی فرد, احمد, 1382, نگاهی به تاریخ و جغرافیای شبستر, ناشرسیب سرخ, تهران , جلد اول

23)سلیمی فرد, احمد, 1371,گونه ای بررسی و تحقیق درمورداوضاع طبیعی واقتصادی وانسانی شبستر,چاپ اول

 24)شامبیاتی, هوشنگ؛ حقوق جزا عمومی, جلد1, انتشارات ویستار, 1375

25)شکویی , حسین , 1369 , جغرافیای اجتماعی شهرها , تهران , جهاد دانشگاهی , ص

26)صدیق سروستانی, علی اکبر,1381,جزوه جامعه شناسی انحرافات,مرکز آموزش جهاد دانشگاهی

27 )ضرب المثل ها به کوشش عبدالکریم منظوری خامنه, 1370 , چاپ اول

28)طرح توسعه کشاورزی شهرستان شبستر , جلد اول ,صص 117 و

29)عبدی,کافیه,1380,عوامل اعتیاددرمیان حاشیه نشین ها,پایان نامه کارشناسی ارشدجامعه شناسی,دانشگاه تهران

30)فرقانی , محمد جواد, 1381 ,مختصری از تاریخ شبستر, تهران , ص

31) فضل اللهی ,فتح الله, تاریخ و فرهنگ ارونق و انزاب (منطقه شبستر) ,1338 , ص

32)قربانی, فرج الله؛ مجموعه کامل قوانین و مقررات اسلامی_ مدنی, ص44, دانشور, چاپ هفتم, ش

 33)کلانتری,محسن,1380 ,بررسی جغرافیای جرم و جنایت درمناطق شهرتهران,پایان نامه دکتری,دانشگاه تهران

34) کلمن, جمیز,1378,بنیادهای نظریه اجتماعی,ترجمه منوچهرصبورری,نشر نی, تهران

35) کی نیا,مهدی,1373,مبانی جرم شناسی,جلد دوم,تهران,موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

36) گیدنز, آنتونی, 1373,جامعه شناسی, ترجمه منوچهر صبوری , نشر نی, تهران

 37) مثنوی,عطاالله, حاشیه نشینی؛یک معضل اجتماعی,مجموعه مقالات همایش حاشیه نشینی واسکان غیررسمی

 38) محسنی تبریزی, علیرضا, 1367 مبانی نظری و تجربی وندالیسم , نامه علوم اجتماعی, شماره

  39) مدیری, آتوسا, جرم,خشونت واحساس امنیت در فضاهای عمومی شهری,فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی سال ششم , شماره

40) مشکانی, زهراسادات,1377 ,آزمون تجربی التقاطی دربزهکاری کودکان ونوجوانان تهران بزرگ, مجله دانشکده پزشکی

41) مطهری بید گلی,سید محسن,1388,نقش عدالت اجتماعی در پیشگیری از جرم,ناشر نور السجاد,چاپ افق,جلد اول,صص 103و110و

42) ممتاز, فریده, (1381), انحرافات اجتماعی, تهران, شرکت سهامی انتشار

43) نجفی اربندآبادی,علی حسین, 1378,پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی؛مجله تحقیقات حقوقی ش.25_26,ص

44) نجفی توانا , علی , جرم شناسی , جلد اول

45) نقابی , محمد علی, 1380, سیمای (دیزج خلیل) , چاپ اول , تهران ,صص 71و 75و

46)ورود نژاد ترکان به سرزمین اسلامی, ترجمه اسماعیل دولتشاهی, ص

47)یف,عبدالله,1352,گفتاری درباره زبان های ایرانی رایج در آذربایجان,ترجمه ح.صدیق,انتشارات بابک,ص

48) آمار نامه سال 1377 , سازمان برنامه بودجه

49)احمدیان, محمد علی,1382,حاشیه نشینی:ریشه ها و راه حل ها,اندیشه حوزه,شماره43و44,صص276و

50)بیانلو,یوسف,منصوریان,محمدکریم,رابطه تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم,فصلنامه علمی پژوهشی سال ششم, شماره

51) پیران,پرویز,1381,بحران مسکن در زندگی شهری ایران,مجموعه مقالات دومین همایش مسائل اجتماعی ایران,تهران,انتشارات دفتر امور اجتماعی وزارت کشور

52) خراطها , سعید , مجموعه مقالات همایش حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

53) عبداللهی , محمد, طرح مسائل اجتماعی در ایران, مجله جامعه شناسی ایران, مجله علمی پژوهشی انجمن جامعه شناسان ایران, شماره3 ,تهران

54) فرجیها, محمد و محمد نسل, غلامرضا, 1388 , مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم, پیشگیری انتظامی از جرم, چاپ اول, چاپخانه معاونت آموزش ناجا

55) فرهنگ و پژوهش , سرمایه های اجتماعی ثروت نامرئی, وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی , شماره100,تهران

56)فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم, نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی, سال سوم,ش.هفتم,

57) فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم, نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی, سال سوم,ش.هشتم,

58) فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم, نشریه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی, سال چهارم,ش.دهم,

59) مسعودی فر,رضا,تاثیرحاشیه نشینی در وقوع جرم,سمینار شهرها و مردم

چکیده:

تحقیق مورد نظر در صدد است با مطالعه نظریه بی سازمانی اجتماعی و مشخص نمودن شاخص های که علل به وجود آمدن بی سازمانی اجتماعی می باشند و الگویی را به وجود می آورند که الگوی بی سازمانی اجتماعی نام دارد ,ابتدا برای مخاطب مفهوم نظریه بی سازمانی اجتماعی را تبیین کند و در گام بعدی با الهام گرفتن از این نظریه,آزمونی از این نظریه را در شهرستان شبستر به عمل آورد. در این آزمون دو محله به نام های قلعه باغ و سی و سه بیگ از محلات شهر شبستر انتخاب شده اند

فرضیه های اصلی تحقیق به ترتیب عبارتند از

1)الگوی نظریه بی سازمانی اجتماعی با مناطق جرم زای شهرستان شبستر انطباق ندارد

2)مناطق جرم زا در شهرستان شبستر در حاشیه این شهر تمرکز پیدا کرده است

در واقع باید گفت در این تحقیق,محقق سعی دارد با در نظر گرفتن الگوی بی سازمانی اجتماعی,بیان شاخص های آن و همچنین معرفی مکتب شیکاگو1 (احمدی ,1383,63) و  به خصوص اشاره به تئوری برگس که توسعه شهر همانند دوایر متحد المرکزی شکل می گیرد2 (ممتاز,1381,85)فرضیه های تحقیق را مورد بررسی قرار دهد

دراین تقسیم بندی منطقه (2)یا همان منطقه انتقالی که نزدیک به مرکز شهر قرار دارد,از نظر آماری بیشترین  جرایم را به خود اختصاص داده است و منطقه (5) که محل سکونت طبقات مرفه می باشد و تقریباً در اطراف شهر و حاشیه آن قرار دارد از نظر آماری کمترین آمار جرم را به خود اختصاص داده است

دراین آزمون محقق دو محله قلعه باغ که تقریباً در حاشیه شهر شبستر قرار دارد و محله سی و سه بیگ که تقریباً نزدیک به مرکز شهر واقع شده است را به عنوان نمونه آماری انتخاب می کند

وبا مطالعه شاخص های نظریه بی سازمانی اجتماعی در این دو محله

اولاً- نتیجه بگیرد که آیا این مناطق با الگوی بی سازمانی اجتماعی تطابق دارند یا خیر؟

ثانیاً- اثبات کند که مناطق جرم زا بیشتر در این شهر در حاشیه و اطراف آن قرار دارند,که این امربرخلاف تئوری دوایر متحد المرکز  برگس در مکتب شیکاگومی باشد,که در آن منطقه 2 که در نزدیکی مرکز شهر قرار داشت بیشتر آمار جرایم را به خود اختصاص داده بود و منطقه 5 که در اطراف و حاشیه شهر بود از آمار جرایم کمتری برخوردار بود. به بیان دیگر باید گفت که در شهر شبستر جابجایی بین دو منطقه 2 و5 که در شهر شیکاگو به ترتیب جرم زا و عاری از جرم بودند,وجود دارد

مقدمه :

هرجا جمعی از انسان ها گرد هم جمع آمده اند,برای رفع آسان تر وبهتر نیازهای خود به امنیت,آسایش وسلامت وهر نوع نیاز دیگری,هنجارهایی ساخته اند وهمه را به تبعیت از آن ها فرا خوانده اند

مجموعه هنجارها,البته به تبع تاریخ,جغرافی وطبع وطبیعت انسان ها متفاوت ومیزان تبعیت افراد وگروه ها از این نجارها متغیر بوده است.مطابق همان هنجارها,همیشه متخلفان را مجازات کرده ومعمولاٌ به همنوایان پاداش داده اند.اما از همان آغاز بر سر این موضوع که چه کسی متخلف است وعلت تخلف او چیست,مناقشات فراوانی وجود داشته است.اینکه چه کسی این هنجارها را ساخته,چه کسانی متخلف را معرفی کرده وچه کسانی از تخلف از هنجارها وبه چه میزان متضرر شده اند نیز موضوعات مهمی است

تبیین این موضوع که چرا مردم از هنجارهای خاصی سرپیچی کرده ومی کنند,همیشه ومثل هر حوزه دیگری از مباحث علمی,برعهده نظریه هاست

جرم زاییده گریز ناپذیر جمعی شدن زندگی افراد انسانی است وچون بشر از همان ابتدا زندگی اجتماعی داشته,بزهکاری نیز وجود داشته است. جرم در مفهوم عام زاییده اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است.اکنون تقریبا برهمگان ثابت شده که این اجتماعی تنها بر کاهش میزان,شدت یا آثار آن تاثیر خواهد داشت ومنجر به حذف کامل مجرمان نخواهد شد. علت این امر,ساختار خاص جوامع وتضادهای اجتماعی است که ناخواسته منجر به شکل گیری زمینه های جرم می گردد

جرم شناسان نیز ناسازگاری افراد در اجتماع,عمل ضد اجتماعی وجرم می دانند.از دیدگاه جامعه شناسی به جرم بیشتراز آن حیث که ازهنجارهای مقبول اجتماعی ویا ارائه هنجارهایی مغایرمی باشد,نگریسته می شود

بیان مسئله :

تحقیق مورد نظر در صدد است با مطالعه نظریه بی سازمانی اجتماعی و مشخص نمودن شاخص های که علل به وجود آمدن بی سازمانی اجتماعی می باشند و الگویی را به وجود می آورند که الگوی بی سازمانی اجتماعی نام دارد ,ابتدا برای مخاطب مفهوم نظریه بی سازمانی اجتماعی را تبیین کند و در گام بعدی با الهام گرفتن از این نظریه,آزمونی از این نظریه را در شهرستان شبستر به عمل آورد. در این آزمون دو محله به نام های قلعه باغ و سی و سه بیگ از محلات شهر شبستر انتخاب شده اند

ابتدا باید گفت در این تحقیق سعی می شود که جرم و اجتماع را در یک نظر بررسی کرد و با مطالعه عوامل جرم زایی که در جامعه وجود دارند و هچنین با مطالعه شاخص های که باعث بوجود آمدن بی سازمانی در جامعه شده و هنجارها را بهم ریخته و در نهایت منجر به ارتکاب جرایم مختلف می گردند و در نتیجه جامعه با هنجار و با سازمان را به جامعه ای بی نظم و بی سازمان که در آن هنجار شکنی می شود مبدل می کنند,تعریف درستی از مفهوم بی سازمانی اجتماعی بدست آورده و نظریه بی سازمانی اجتماعی را مطالعه کرده  واین نظریه را در تحقیق مورد استفاده قرار داد

بعد از این که تعریف درستی از نظریه  بی سازمانی اجتماعی بدست آمد محقق آزمونی از این نظریه را با مطالعه موردی در شهر شبستر در نظر می گیرد و برای این آزمون دو محله قلعه باغ و سی وسه بیگ شبستر به عنوان جامعه آماری انتخاب می شوند

 تعاریف و مفاهیم (کلید واژه ها)

بی سازمانی اجتماعی : بی سازمانی اجتماعی وجود ترکیبی از اشکالات در ساخت هنجاری جامعه است ویا

سازمان نیافته نبودن ساخت پایگاه ها و نقش ها در جامعه است

مکتب شیکاگو : جامعه شناسان مکتب شیکاگو از آغاز قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی نظیر خودکشی,طلاق و فحشا را در شهر شیکاگو مورد بررسی قرار دادند و هدفشان درک تاًثیر عوامل جمعیت شناختی مانند سن,بعد خانوار تراکم و مهاجرت و عوامل بوم شناختی نظیر قومیت,نژاد و محل سکونت بود

آنها بر بی سازمانی اجتماعی تاکید نموده و جرم و بزهکاری را مورد مطالعه ویژه قرار دادند

ترکیب جمعیت : مفهوم ترکیب جمعیت به معنای بودن افراد با نژاد ها و قومیت ها و زبان های مختلف در کنار همدیگر و که گاهاً مهاجرت یکی از عوامل بوجود آورنده ترکیب جمعیتی بالا می شود

جرم : جرم از نظر لغوی به معنای گناه, خطا و بزه است و در معنای اصطلاحی به معنای فعالیت هایی است که برای شکستن قانون وارد می شود

مناطق جرم زا : به معنای یک مکان یا محدوده جغرافیایی است که میزان بزهکاری در آن بسیار بالا است.محدوده این مکان می تواند بخشی از یک شهر,محله,چندخیابان مجاور هم و حتی ممکن است یک خانه یا مجتمع مسکونی باشد

 پیشینه تحقیق در خارج و داخل می توان به دو نمونه اشاره کرد :

در خارج از ایران می توان به نظریه بوم شناختی و جمعیت شناختی مکتب شیکاگو1 اشاره کرد که توسط جامعه شناسانی چون پارک و برکس مطرح گردید,آنها در تبیین انحرافات اجتماعی بر متغییر هایی که با پدیده شهر نشینی ارتباط داشت(نظیر زبان,قومیت,مهاجرت,حوزه های سکونتی و تراکم جمعیت) تمرکز نمودند

جامعه شناسان مکتب شیکاگو از آغاز قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی نظیر خودکشی,طلاق و فحشا را در شهر شیکاگو مورد بررسی قرار دادند و هدفشان درک تاًثیر عوامل جمعیت شناختی مانند سن,بعد خانوار تراکم و مهاجرت و عوامل بوم شناختی نظیر قومیت,نژاد و محل سکونت بود

آنها بر بی سازمانی اجتماعی تاکید نموده و جرم و بزهکاری را مورد مطالعه ویژه قرار دادند

برکس یکی از صاحب نظران اصلی این مکتب معتقد بود که توسعه شهر همانند دوایر متحد المرکزی2 شکل می گیرد که در هریک از این دایره ها فعالیت خاصی در جریان است

برکس بر این باور است که در منطقه انتقالی (منطقه 2) به دلیل سطح بالای تحرک جمعیت,میزان بالای مهاجرت,ویرانی خانه ها و تراکم جمعیت,بالاترین میزان جرم و بزهکاری دیده می شود

این منطقه در یک دایره سکونت گاهی در مجاورت مرکز شهر که منطقه ای تجاری است قرار دارد

در مقابل,آخرین دایره سکونت گاهی کلان شهر که دایره پیرامون شهر می باشد,با پایین ترین میزان جرم و بزهکاری مواجه است.عدم ثبات جمعیتی و بوم شناختی در منطقه انتقالی موجب تخریب توانایی کارکرد های نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده و کنترل رفتار ساکنین می شود

اما در مورد پیشینه در داخل می توان به رابطه تراکم جمعیت با میزان و نوع جرم ,نوشته یوسف بینالو و محمد کریم منصوریان1  اشاره کرد که دراین تحقیق هدف بررسی رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و بوم شناختی با نرخ جرایم و همچنین شناسایی نقاط جرم خیز و جرایم خاص هریک از مناطق هشت گانه شهر شیراز می باشد

اهداف :

در مورد اهداف مورد نظر در این تحقیق باید گفت این بررسی در صدد است با آزمون انجام شده نخست مناطق مورد نظر را از لحاظ جرم زا بودن بسنجد و شاخص های بی سازمانی اجتماعی را دراین مناطق مطالعه کند.و در گام بعدی توصیفی از وضعیت بزهکاری در این مناطق به عمل آورد و مشخص کند که این مناطق با الگوی بی سازمانی اجتماعی مطابق هستند یا نه؟ و در انتها نیز راهکارهای پیشگیری و کنترل جرم را در این مناطق ارائه دهد

روش :

در مورد روش بکار گرفته شده باید گفت محقق قسمت اول از تحقیق را به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام داده است ,روش اسنادی یکی از روش های مشاهده ای غیر مستقیم است که بر اساس آن, شناخت نمودهای هستی از طریق جمع آوری اسناد و مدارک صورت می گیرد. با این روش پژوهنده مستقیماً با واقعیت در تماس نیست, بلکه آن را از طریق داده های دیگران می شناسد

قسمت دوم تحقیق,که عمده مطالب تحقیق را شامل می شود به صورت موردی و میدانی انجام گرفته است و توسط شخص محقق در شهر شبستر به صورت مصاحبه با اهالی محله ها گفتگو با بنگاه های املاک,هیئت امنای مساجد و مراجعه به ارگانهای فرمانداری,شهرداری,شورای شهر,نیروی انتظامی,اداره جهاد کشاورزی,اداره بهزیستی و کمیته امام خمینی(ره) به عمل آمده است

فرضیه ها و پرسش های تحقیق :

در مورد فرضیه های تحقیق باید گفت که این تحقیق دارای دو فرضیه می باشد که عبارتنداز

1-    الگوی نظریه بی سازمانی اجتماعی با مناطق جرم زای شهرستان انطباق ندارد

2-    مناطق جرم زای در شهرستان شبستر در حاشیه این شهر تمرکز پیدا کرده اند

در این بخش مطالعات میدانی شروع می شود که ابتدا شناخت مختصری از شهرستان شبستر پیدا می کنیم در ادامه به توصیف شاخص های مختلف مأثر در بی سازمانی اجتماعی نسبت به وضعیت شهر و به خصوص دو محله مورد نظر می پردازیم

با بررسی موردی دو محله, قلعه باغ و سی سه بیگ , که اولی تقریباً در حاشیه شهر قرار گرفته , و دومی نزدیک به مرکز شهر و بازار است . از جنبه شاخص های  مورد نظر که در ذیل آمده اند , در نهایت نتیجه گیری می شود که آیا وضعیت کلی دو محله نام برده مطابق الگوهای بی سازمانی اجتماعی می باشند , آیا با نظریه های بی سازمانی اجتماعی تطابق دارند ؟ یا خیر ؟ و در نهایت فرضیه تحقیق اثبات می شود و یا خیر ؟

  شاخص های  مورد نظر برای تحقیق :

1-    بافت فیزیکی ( موقعیت جغرافیای ) , وضعیت ظاهری منطقه (تظاهر منطقه بی نظمی)

2-    ترکیب جمعیتی : نژاد , مذهب , قومیت , زبان و مهاجرت

3-    وضعیت اقتصادی : اشتغال , در آمد , صنعت , نوع شغلهای موجود در منطقه (کشاورزی , دامپروری و ;)

4-    تحرک جمعیتی : جمعیت , نیروی انسانی , وضعیت سکونت , وضعیت اجاره نشینان و مدت سکونت در منطقه و نسبت صاحب خانه ها به اجاره نشینان

5-    وضعیت فرهنگی : آموزش و پرورش ,  با ورها و خرافات وضرب المثل های رایج در منطقه

6-    وضعیت بزهکاری در شهرستان , جرایم ارتکابی و مجرمین دستگیر شده

 مشکلات تحقیق :

اما در مورد مشکلات تحقیق باید گفت به علت اینکه بخش عمده ای از اطلاعات این تحقیق به صورت میدانی جمع آوری شده است , چنانچه می دانید جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی با مشکلات و موانعی بسیاری روبرو می باشد, از جمله مشکلاتی که به عنوان نمونه می توان به آن اشاره داشت , مشکل تهیه پرسش نامه ها و انجام مصاحبه های متفاوت از اهالی و ارگان های مختلف می باشد, به گونه ای که بعضی از مواقع اهالی حاضر به پاسخ دادن به سوالات نمی باشند و در مواقعی نیز ارگان های ذی ربط همکاری های لازم را انجام نمی دهند, در پاره ای از موارد محقق مجبور است که ساعت ها برای انجام یک مصاحبه ساده منتظر بوده و در زمان هایی نیز روزها انتظار می کشد تا ارگان های ذی ربط حاضر به همکاری با طرح تحقیق باشند, فلذا محقق نیز در این تحقیق  علاوه بر مشکلات یاد شده دارای مشکلات خاص تحقیق مورد نظر می باشد که از جمله آنها می توان به نبود نیروی انسانی کافی برای انجام تحقیق اشاره داشت به گونه ای که تقریباً در تمام مراحل تحقیق خود به تنهایی بررسی های لازمه شده است که این امر سختی کار را دو چندان کرده و باعث شده است که پیشرفت مراحل کار به کندی صورت گرفته و همچنین هزینه های مازادی به بار آورده است,یکی دیگر از مشکلات که محقق در این تحقیق با آن روبرو بوده است, عدم همکاری مناسب ارگان های ذی ربط می باشد, برای مثال محقق برای تهیه یک نمونه نقشه شهر به صورت جامع با عدم همکاری شهرداری شهر مواجه شد و برای تهیه نقشه ای جامع از شهر و اماکن آن چند روزی را به انتظار صدور مجوز سپری کرد, ویا دادگستری حاضر به ارائه آمار جامع از جرایم اتفاق افتاده در چند سال اخیر نشد و همچنین از ارائه سابقه مجرمین و محل سکونت آنان به طور دقیق خودداری کرد.یکی دیگر از مشکلات نبود امکانات کافی مالی برای تهیه آمار جامع و کلی از اهالی شهر درباره پدیده مجرمانه می باشد, که بدین علت صورت نگرفت

سازمان تحقیق :

تحقیق مورد نظر از لحاظ روش مطالعاتی از دو بخش تشکیل شده است, بخش اول به روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد, این بخش با عنوان کلی( نظریه بی سازمانی اجتماعی و تحولات آن) شامل مبانی نظری و تئوریک می شود که از سه فصل تشکیل شده است, فصل اول به رابطه جرم و اجتماع و چگونگی ارتباط این دو مفهوم با هم را بررسی می کند در مبحث اول این فصل با عنوان جرم و اجتماع, به بررسی محیط های مختلف اجتماعی پرداخته می شود, محیط خانوادگی, محیط تحمیلی, محیط انتخابی و محیط اتفاقی مطالعه شده و در انتهای این گفتار اول به عوامل محیطی از جمله مهاجرت و فقر و بیکاری به عنوان عوامل جرم زای محیطی اشاره می شود

در گفتار دوم نقش عوامل محیطی در پیدایش جرم پررنگتر بررسی می شود, عوامل جرم زای اجتماعی از جمله نابهنجاری خانوادگی, محرومیت اقتصادی و فقر , تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم و خانوادهای بدسرپرست و در انتهای گفتار به رویکرد کنترل اجتماعی به عنوان یکی از عوامل کاهش جرم در اجتماع اشاره می شود

در مبحث دوم این فصل به موضوع کج رفتاری پرداخته می شود, ابتدا در گفتار اول مفهوم کج رفتاری مشخص شده و در ادامه علت این امر که چرا مردم کج رفتاری می کنند بررسی می شود, و در انتهای گفتار علل و عوامل کج رفتاری دسته بندی می شود, در گفتار دوم ابتدا رویکرد تلفیقی  در تعریف کج رفتاری مطالعه می شود و سپس به دو مقوله اثبات گرایی و برساخت گرایی همراه با کج رفتاری اشاره می شود

فصل دوم این بخش با عنوان بی سازمانی اجتماعی به توضیح کلیدی ترین واژه این تحقیق می پردازد, دراین فصل مبحث اول با عنوان بی سازمانی اجتماعی در گفتار اول به آشفتگی اجتماعی اشاره دارد , در این گفتار علائم, نشانه ها و عوامل و نظریات آشفتگی اجتماعی بررسی می شود, آشفتگی اجتماعی نسبت به بی سازمانی اجتماعی عام می باشد, به گونه ای که بی سازمانی اجتماعی یکی از حالت های آشفتگی اجتماعی می باشد.در گفتار دوم به صورت اختصاصی به مقوله بی سازمانی اجتماعی پرداخته شده و تعریف جامعی از آن بدست می آید

در مبحث دوم این فصل نظریات جرم شناسی در ارتباط با تاثیر محیط بر ارتکاب جرایم بررسی می شود

در فصل سوم و پایانی بخش اول نظریلت جغرافیایی جرم در شهرها مورد بررسی قرار می گیرد

بخش دوم این تحقیق با عنوان کلی (یافته های تحقیق ) با روش مطالعات میدانی انجام گرفته است , در این بخش که دارای سه فصل می باشد, با توجه به الگوی نظریه بی سازمانی اجتماعی و شاخص های آن, آزمونی مابین این الگو و دو محله مورد نظر صورت گرفته است, به گونه ای که در فصل اول دو شاخص بافت فیزیکی و ترکیب جمیتی مورد بررسی واقع می شوند, در مبحث اول بافت فیزیکی تمام شهر در نظر گرفته می شود, در گفتار دوم بافت فیزیکی دو محله انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته و در گفتار سوم مقایسه ای مابین این محله ها و الگوی بی سازمانی اجتماعی از جنبه این شاخص به عمل می آید

در مبحث دوم این فصل شاخص ترکیب جمعیتی در گفتار اول در کل شهر و در گفتار دوم در دو محله مورد نظر بررسی شده و در گفتار سوم مقایسه ای از این شاخص در دو محله با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آید

فصل دوم این بخش به بررسی دو شاخص دیگر وضعیت اقتصادی و تحرک جمعیتی می پردازد, در مبحث اول وضعیت اقتصادی ابتدا در گفتار اول و رفاه و تامین اجتماعی در گفتار دوم در کل شهر بررسی شده و سپس وضعیت اقتصادی درگفتار سوم در دو محله مورد نظر بررسی می شود و در گفتار چهارم مقایسه ای از این شاخص در دو محله با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آید

 در مبحث دو م شاخص تحرک جمعیتی ابتدا در گفتار اول در کل شهر و منطقه بررسی شده و سپس در گفتار دوم تحرک جمعیتی در دو محله مورد نظر بررسی شده و سرانجام در گفتار سوم مقایسه ای بین شاخص تحرک جمعیتی در دو محله مورد نظر با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آید

فصل سوم این بخش به بررسی دو شاخص وضعیت فرهنگی و وضعیت بزهکاری می پردازد, در مبحث اول این فصل اشاره به وضعیت فرهنگی دارد, گفتار اول از این مبحث وضعیت فرهنگی منطقه را به صورت کلی مورد مطالعه قرار می دهد, در گفتار دوم وضعیت فرهنگی دو محله مورد نظر بررسی می شود و در گفتار سوم بررسی اجمالی از تاثیر فرهنگ دو محله در ارتکاب جرایم و مقایسه آن با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آید

مبحث دوم این فصل ابتدا در گفتار اول وضعیت و آمار بزهکاری در منطقه را بررسی می کند و سپس در گفتار دوم به بررسی وضعیت بزهکاری در دو محله انتخاب شده پرداخته و مقایسه ای از این وضعیت با الگوی بی سازمانی اجتماعی به عمل می آورد

در انتها با بررسی دو بخش تحقیق و فصول مختلف آنها نتیجه گیری به عمل آمده و مشخص می شود که آیا فرضیه های تحقیق به اثبات می رسد یا نه؟

در انتها محقق پیشنهادات خود را در رابطه با پیش گیری از جرم و روش های مناسب کاهش جرم ارائه می دهد

 بخش اول : نظریه بی سازمانی اجتماعی وتحولات آن

 فصل اول : رابطه جرم و اجتماع

لینک کمکی