مقاله ريزش اندامهاي گل تحت اثر اتيلن در گياه chamelaucium- uncinatum

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله ريزش اندامهاي گل تحت اثر اتيلن در گياه chamelaucium- uncinatum دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ريزش اندامهاي گل تحت اثر اتيلن در گياه chamelaucium- uncinatum  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ريزش اندامهاي گل تحت اثر اتيلن در گياه chamelaucium- uncinatum

چکیده:  
مقدمه :  
بیوسنتز اتیلن:  
بحث:  
موفولوژی و آناتومی ناحیه جداگر :  
نتیجه:  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ريزش اندامهاي گل تحت اثر اتيلن در گياه chamelaucium- uncinatum

1-Adicott FT ( 1982) ‘abscission’. ( university of California press : brekley)

2- Bela p , howell . j , joyce d , young k (1998) ‘wan flower postharvest treatments’

3- Bardshel DV , knox RB , Williams EG(1993) fruit and seed structure of thyrptomene calycina ( myrtaceae) . Australian journal of botany

4-joyce DC , beal PR (1999) cut flower characteristis of terminal flowering tropical grevillea : abrief review

5-Macnish AJ , irving DE , joyce DC , vithanage v , wearing , AH, Webb RI , frost RL (2003) identification of intracellaular calcium oxalate crystals in cha,elaucium uncinatum ( myrtaceae)

6- Mancinsh AJ, joxce DC , hofman PJ , simons DH , reid MS (2000) methyl cyclopropene treatment efficacy in preventing ethylene perception in banana fruit and grevillea and waxflower flowers

7-onozaki T . ikedah , yamaguchi T (2001) genntic improvement of vase life of camation flowers by crossing and selevtion

8- Robert ja , ellittka , Gonzalez – carranza 2h (2002) abscission , dehiscence , and other cell separation processes

9- van domm WG (2002) effect of ethylene on flower abscission : a survey . annals of botany

چکیده

در سال 1934 شخصی به نام Gane و سایرین اتیلن را به عنون یک فرآورده متابولیسم گیاهی معرفی کردند و آن را به عنوان یک هورمون شناختند . بعد از سالها مشخص شد که گیاه اتیلن را در تمام مراحل زندگی می تواند بسازد , از جوانه زنی گرفته تاتشکیل دانه و میوه منتهی میزان تولید دربافتهای مختلف فرق می کند. جدایی,  مرحله ریزش کنترل شده اندام گیاهی نظیر برگ ـ میوه وساختارهای گلی می باشد . یک مرحله متابولیکی که در پاسخ به روال هورمونی ‌محیطی و نموی رخ می دهد , تنظیم کننده های هورمونی اصلی اتیلن واکسین هستند که مراحل را به ترتیب باز می دارند و تسریع می کنند

اتیلن جدایی اندام های گل را در طیف وسیعی از گیاهان باغی نظیر گوجه فرنگی ـ رز (rose hybrida)و گل میمون را تسریع می کند

معمولا جدایی مورفولوژیکی[1] و آناتومیکی درنواحی ریزش جدا از هم رخ می دهد . نواحی ریزش اغلب به صورت مناطق فشرده باریک در بافت درجایگاهی بین بدنه گیاه و اندام جداشونده قابل تشخیص است

جدایی سلولهای ناحیه جداگر به صورت ویژه با حلالیت تیغه میانی و سست شدگی دیواره اولیه سلول همراه با ترشح هیدرولازهای تجزیه کننده دیواره سلولی صورت می گیرد . سلولها درناحیه جدا گر ممکن است وسیع یا گرد شوند . بافتهای آوندی ( نظیر چوب ) که مواد را به منطقه جدایی می برد توسط هیدرولازهای دیواره سلولی تخریب نمی شود . البته این می تواتد به علت افزایش فشارهای مکانیکی که با گستردگی سلولهای ناحیه جداگر رخ می دهد منجر به جدایی این بخش گردد

مقدمه

هورمونها و مواد مصنوعی در علوم بیولوژی و کشاورزی به عنوان مواد کنترل کننده فرایندهای فیزیولوژیکی نظیر گلدهی , رسیدن میوه ها و بکرزایی مورد استفاده قرار می گیرند . علاوه بر ان در تکثیر رویشی , کشت بافت و ازدیاد نباتات به روش غیر جنسی و به عنوان علف کش هم مورد استفاده قرار می گیرند

اصلاح تنظیم کننده های رشد دسته وسیعی از مواد آلی را غیر از ویتامینها و عناصر کم مصرف در بر می گیرد . در مقایسه با هورمونهای جانوری فیتوهورمونها مختص به اندام خاص نمی باشد و تحت شرایط معین ممکن است که هر سلول فعال متابولیسمی قادر به ساختن فیتوهورمون باشد . اکسین ـ جیبرلین و سیتولنین ها تحت عنوان هورمونهای گیاهی و اتیلن و اسید آبسزیک تحت عنوان تنظیم کننده های رشد شناخته می شود . سه ترکیب اول به صورت ترکیبات مختلف شناسایی شده و دو ترکیب بعدی یعنی اتیلن و اسید آبسزیک به صورت مولکولهای مجزا و مجرد دیده می شود

بیوسنتز اتیلن

 موفولوژی و آناتومی ناحیه جداگر

ناحیه جداگر اندام های گل در گیاه c.uncinatum از نظر موفولوژیکی و آناتومیکی به طور مشخص از بافت هایی تشکیل شده است که اتصال لوله گل را در ضمن رشد و نمو تشکیل
می دهد . (شکل k-n1)

عکس نشان دهنده موفولوژی تشکیل گل و ناجیه جداگر اندامهای گل در گیاه c.uncinatum است

مراحل a تا j شامل ده مرحله تکامل و مراحل k تا n نواحی جداگر اندامی گل و فلشها نشان دهنده ناحیه جداگر بین لوله گل ( ft ) و دمگل (p ) را نشان می دهد

 این ناحیه اصولا به صورت بافتی متراکم و باریک که در پایه جوانه های گل 1و2 (fb) دیده می شود که از خارج با دو براکتئول – پوشانده شده است که به دمگل (p) متصل است . (شکل a 2)

در طی مراحل نموی اندامهای گل ( مراحل 3-10 شکل c-j , 1) ناحیه جداگر در محل اتصال دمگل با لوله گل ( ft) اثر مشخصی را بر جای می گذارد . ( شکل b2)

ناحیه جداگر در c.uncinatum درمحل اتصال دمگل با لوله گل اثر مشخصی را به جا می گذارد . در برش طولی بافت , ناحیه جدایی شامل یک قسمت باریک با 5 تا 6 ردیف کوچک مسطح و تقریبا سلولهای پارانشیمی در دمگل می باشد (شکل c2) در برش عرضی منطقه جدایی به صورت یک حلقه از 4 تا 5 ردیف سلول گسترده دیده میشود که درون اپیدم و بافت آوندی مرکزی ( v) را تشکیل می دهد . ( شکل d2) در داخل باند سلولهای ناحیه جدایی , سلولهای پهن تقسیم می شوند(cd) و سلولهای گرد با فضاهای بین سلولی(is) فراوانی دیده می شود که سلولهای دور و نزدیک به ناحیه جدایی و مجاور بافتهای آوندی مرکزی دارای موفولوژی نامنظم است (شکل d2)

توزیع و مورفولوژی همراه با تجمع کریستالهای اگزالات کلسیم در سلولهای پارانشیمی c.uncinatum و کولتی وارها مشابه می باشد و در سایر گونه ها نظیر لوبیا ـ پنبه کریستالهای اگزالات کلسیم در سلولهای ناحیه جدایی اندام گل اول در سلولهای جداشده مشاهده می شود و بعد از ریزش اندام ,‌کریستالها درلایه سلول جدا شده نزدیک به مرکز ممکن است بافت را در مقابل تهاجم حشرات و آفات بیماریزا حمایت کند(1) . همچنین نواحی جدایی به صورت یک باند از سلولهای بسیار نزدیک پروتوپلاسمیک دیده می شود که بسیار تقسیم می شود که واکوئل های موجود در بافت و بزرگ است (3)

[1] کلمات کلیدی : اتیلن , جدایی مورفولوژیکی و آناتومیکی

لینک کمکی