مقاله بررسي علل انفجار بوشينگ هاي دراو ليد در شرکت برق منطقه اي اصفهان

از متن مقاله بررسي علل انفجار بوشينگ هاي دراو ليد در شرکت برق منطقه اي اصفهان : تعداد صفحات:8 چکیده: در طول سال های گذشته شرکت های برق حادثه ها ی متعدد برروی بوشینگ های قدرت داشته اند. این بوش ینگ ها که معمولا از نوع دراو لید می باشنددارای مشخصه بروز جرقه بین میله خارج شده ازبوش ینگ بامحفظه داخل بوش ینگ، خصوصا در مرکز بوش ینگ می باش ند. دراکثر ای ن حوادث بوشینگ ها به شدت آسیب دیده و منجر به انفجار و آتش سوزی و بعضا گسترش حادثه شده اند. هدف از ای ن مقاله بررسی حادثه بوشینگ 230 کیلو ولت درپست شه ید محمد منتظری در بهار سال 1390 می باشد. ضمن بررسی این حادثه ومکانیزم ایجاد خطا و دلایل ایجاد آن در ای ن مورد و موارد مشابه پیشنهاداتی

پايان نامه اصول فقه

ول – بیان مسئله …; مبحث دوم – اهداف تحقیق ; مبحث سوم – روش تحقیق ; مبحث چهارم – ضرورت تحقیق ; مبحث پنجم – تعاریف اصطلاحات و واژه ها مبحث ششم – محدودیت های تحقیق فصل دوم سوابق مطالعاتی موضوع و تحقیق المقنعه النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی ; جواهر الفقه شرایع الاسلام فی بیان الحلال والحرام …; قواعد الاحکام … اللمعه الدمشقیه و شرح آن تحریر الوسیله … المغنی الدر المختار فصل سوم روش تحقیق مبحث اول – رسش تحقیق مبحث دوم – فن تحقیق …; مبحث سوم- طرح تحلیلی ; فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مبحث اول- شرایط ارث ; مبحث دوم -اهمیت اثبات تار

مقاله بررسي تغذيه و تخم ريزي ماهي کوتر معمولي Sphyraena jello درآبهاي خليج فارس سواحل استان بوشهر

ی از متن مقاله بررسي تغذيه و تخم ريزي ماهي کوتر معمولي Sphyraena jello درآبهاي خليج فارس سواحل استان بوشهر : تعداد صفحات:18 چکیده: ماهی کوتر معمولی ساده Sphyraena jello درسواحل جنوبی ایران از جمله ماهیان بسیارباارزش شیلاتی به حساب آمده و جز ماهیان عمده تجاری محسوب میش ود لذا با توجه به اهمیت اقتصادی این ماهی درخلال سالهای 86-85 خصوصیات زیستی این ماهی درسواحل استان بوشهر مورد بررسی قرارگرفت دراین ارتباط سه منطقه عمده صید بنامهای بندربوشهر بندردیلم و بندرگناوه جهت نمونه برداری از صید تجاری انتخاب گردید و درطول مدت 12 ماه بررسی تعداد 1170 عدد ماهی شکافته شد که دراین میان 655 عدد ماهی نر و 515 عدد ماهی ماهی ماده بودند دربررسی تغذیه به روش شمارشی Numerical) ماهی بیا