پايان نامه کابلها و عيب يابي کابلها

عیارهای انتخاب کابل          مقدمه            معیارهای انتخاب کابل          ولتاژ نامی      ظرفیت جریان دهی کابلها       عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل          افت ولتاژ      تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل    کابلهای توزیع قدرت     جریان های اتصال کوتاه غیرمتقارن        نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل     اثرات ترمودینامیکی      طراحی مفصلها و سرکابلها     اختلاف بین هادیهای مسی و آلومینیومی         شرایط نصب و کابل کشی     پیوست الف) ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق PVC     پیوست ب) ظرفیت جریان ق

پايان نامه آزمون نظريه بي سازماني اجتماعي

سازمانی اجتماعی و تحولات آن فصل اول : رابطه جرم و اجتماع مبحث اول : جرم و اجتماع; گفتار اول : محیط اجتماعی 1) محیط خانوادگی 2) محیط اتفاقی; 3) محیط انتخابی 4) محیط تحمیلی گفتار دوم : عوامل محیطی الف) مهاجرت روستاییان به شهرها وشهرنشینی و پیامد های آن; ب) فقر و بیکاری گفتار سوم : نقش عوامل محیطی (اجتماعی) در جرم 1)    عوامل جرم زای اجتماعی; الف) نابهنجاری خانوادگی ب) محرومیت اقتصادی و فقر; ج) تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم; د) خانواده های بد سرپرست; 2) نقش محیط اجتماعی در پیدایش و گسترش جرایم مبحث دوم : کج رفتاری گفتار اول : مفهوم کج رفتاری; 1) تعریف کج رفتاری

پايان نامه بررسي تاريخچه کاروانسراهاي آذربايجان در دوره صفويه

نقد و بررسی منابع فصل یکم نگرشی بر تاریخ سیاسی- اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عصر صفویه 1-1- تاریخ سیاسی 1-2- تاریخ اجتماعی و فرهنگی 1-3- تاریخ اقتصادی فصل دوم نگرشی برتاریخچ کاروانسراهای ایران 2-1- معماری انواع کاروانسراها 2-1-1 کاروانسراهای مناطق کوهستانی 2-1-2 کاروانسراهای کرانه پست خلیج فارس 2-1-3 کاروانسراهای حیاط دار دشت از دوره صفویه تا عصر حاضر 2-1-3-1 کاروانسراهای مدور 2-1-3-2 کاروانسراهای چند ضلعی 2-1-3-3 کاروانسراهای دو ایوانی 2-1-3-4 کاروانسرا با تالار ستون دار 2-1-3-5 کاروانسراهای چهار ایوانی 2-1-3-6 کاروانسراهای با پلان متفرقه 2-2 ویژگیهای کاروانسراهای ایرا